Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Przebudowa budynku POK "Dom Chemika" dla potrzeb powstania mediateki

nazwa beneficjenta
MIASTO PUŁAWY
wartość projektu
27 427 809,93 zł
dofinansowanie z UE
3 833 473,05 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
puławski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia w MOF Miasta Puławy, poprzez zapewnienie mieszkańcom tego obszaru dostępu do bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej. Działaniem służącym osiągnięciu tego celu stanie się kompleksowa przebudowa pawilonu wystawowego POK „Dom Chemika” w celu utworzenia budynku mediateki, w którym mieścić się będzie siedziba Biblioteki Miejskiej w Puławach. W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt kulturalny, którego program użytkowy i architektoniczny, uwzględniający założenia nowoczesnego bibliotekarstwa, pozwoli na zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej oraz podniesienie jej jakości. Osiągnięcie założonego celu mierzone będzie poprzez następujące wskaźniki rezultatu/produktu: Liczba osób korzystających z obiektów (zasobów kultury) objętych wsparciem-7035 os./rok; Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach -14217 odwiedz./rok; Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach-6 EPC; Liczba instytucji kultury objętych wsparciem-1 szt.; Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem (w tym: dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)-1 szt. Projekt skierowany jest do kilku grup docelowych, najważniejszą z nich będą mieszkańcy MOF Miasta Puławy, autorzy i artyści promujący swoją twórczość w mediatece, kontrahenci mediateki, turyści oraz inne podmioty trudniące się promocją książki i multimediów. Zakres projektu obejmuje wykonanie kompleksowej przebudowy pawilonu wystawowego wraz ze zmianą przebiegu ciągów komunikacyjnych, rozmieszczenia i funkcją pomieszczeń oraz budową parkingu podziemnego pod budynkiem; wykonanie robót w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej; zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz wyposażenie go w meble i sprzęt multimedialny. Zadaniom będzie towarzyszyć opracowanie dokumentacji, nadzór, studium wykonalności i promocja projektu. Utworzona w ramach projektu Mediateka będzie w całości wykorzystywana do celów związanych z kulturą.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.