Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimageimageimageimageimage
tytuł projektu

REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA MIASTA BIŁGORAJ

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA MIASTO BIŁGORAJ
wartość projektu
21 856 837,83 zł
dofinansowanie z UE
9 958 084,81 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
biłgorajski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Samorząd Biłgoraja podjął wysiłek na rzecz „Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i koncentracji ubóstwa w obszarze rewitalizacji”. W realizacji tego celu znalazł wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Unijne dofinansowanie wyniosło prawie 10 mln zł, a całe przedsięwzięcie kosztowało prawie 22 mln zł.

Projekt był odpowiedzią na zdiagnozowane problemy Osiedla Śródmieście. Zostały one opisane w studium wykonalności i Lokalnym Programie Rozwoju dla Gminy Miasto Biłgoraj. Przede wszystkim dostrzeżono niekorzystne zjawiska społeczne, w tym wysoki wskaźnik bezrobocia i znaczną liczbę osób korzystających z pomocy społecznej.

Taka diagnoza pozwoliła na sformułowanie celu pomocniczego: „Odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich likwidująca obszary problemowe i wpływająca na poprawę jakości życia mieszkańców”. Autorzy projektu przewidzieli, że nadanie nowych funkcji przestrzeni i rozwój infrastruktury społecznej przyczynił się do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego zarówno w sferze społecznej i gospodarczej.

Zadania zrealizowane w ramach Projektu to min:

 • Przebudowa i zagospodarowanie Placu Wolności:
 • budowa Amfiteatru,
 • budowa Pawilonu
 • budowa alejek i placu zabaw,
 • montaż oświetlenia i monitoringu,
 • budowa małej architektury,
 • nasadzenia zieleni.
 • Odbudowy budynku tzw. dawnej szkoły muzycznej.

Przebudowa i zagospodarowanie Placu Wolności stworzyła miejsce rekreacji, wypoczynku, które służą rozwojowi kompetencji społecznych mieszkańców i wykorzystania ich talentów. Pozytywnie wpłynęła także na lokalny rynek pracy i rozwój przedsiębiorczości (budowa Pawilonu).

W ramach Projektu odbudowany został zdegradowany budynek przy ul. Kościuszki 28. Po remoncie powstało tam Centrum Usług Społecznych (CUS). CUS zapewni między innymi aktywizację społeczną i integrację uczestników Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów oraz wzrost aktywności i rozwój działalności podmiotów organizacji pożytku publicznego.

Przywrócenie funkcji społecznych zdegradowanej przestrzeni publicznej pozwoliło na uporządkowanie układu i poprawę estetyki obszaru.

Projekt objął aspekty poprawy dostępu do rynku pracy, wzrost bezpieczeństwa (monitoring, oświetlenie) rozwiązania ekologiczne (nasadzenia, instalacje fotowoltaiczne, oświetlenie LED). Realizacja projektu wpłynęła na poprawę estetyki i funkcjonowania obszaru rewitalizacji i aktywizację lokalnych podmiotów. Wybudowana infrastruktura jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Efektami realizacji Projektu są min.:

 • budowa lub remont budynków publicznych o łącznej powierzchni ponad 920 m2
 • przebudowane drogi gminne o długości 0,52 km,
 • 2 obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • 3 wsparte obiekty infrastruktury zlokalizowane na rewitalizowanych obszarach,
 • otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich o powierzchni ponad 7 000 m2
 • obszar objęty rewitalizacją o pow. prawie 3 ha,

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.