Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Rewitalizacja Włodawy

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA MIEJSKA WŁODAWA
wartość projektu
18 487 807,40 zł
dofinansowanie z UE
12 796 834,88 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
włodawski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach Włodawy, a także zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej i kulturalnej, poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów w centrum miasta. Realizacja celu pozwoli na znaczne podniesienie jakości i dostępności oferty kulturalnej i rekreacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa publicznego oraz zmniejszenie wykluczenia społecznego, co bezpośrednio wpłynie na rozwój społeczny i gosp. gminy, a w dalszej perspektywie także na podniesienie jakości życia mieszkańców. Główne grupy docelowe to mieszkańcy gminy, turyści, samorząd lokalny oraz lokalni przedsiębiorcy. Zakres przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje kompleksową modernizację obiektów na terenie gminy wraz z infrastrukturą towarzyszącą i ogólnodostępną ofertą kulturalną. W ramach projektu wykonane zostaną następujące zadania: utworzenie Miejskiego Centrum Monitoringu, Nadanie nowych funkcjonalności społecznych, gospodarczych i rekreacyjnych obszarowi Rynku starego miasta we Włodawie, Remont parku przy ul. Kościuszki we Włodawie, utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych, koszty promocji, dokumentacji technicznej, zarządzania projektem, nadzoru inwestorskiego, studium wykonalności. Rezultaty: Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy – [1 EPC], Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej/kulturalnej/turystycznej będącej przedmiotem projektu 10 131 os/rok, Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach – [23 szt.]; Powierzchnia użytkowa budynków przygotowanych pod działalność gospodarczą – [518,48m2].

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.