Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

„Zagospodarowanie zabytkowego spichlerza na starym mieście w Pasłęku na potrzeby Centrum wzornictwa i designu Ajram sp. z o.o.”

kategoria
nazwa beneficjenta
"AJRAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
3 691 353,00 zł
dofinansowanie z UE
2 099 210,07 zł
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
elbląski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
działanie
1.5. Nowoczesne firmy
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt inwestycyjny „AJRAM” Sp. z o.o. będący przedmiotem niniejszego wniosku zakłada wdrożenie innowacyjnej zmiany marketingowej tj. utworzenie Centrum Wzornictwa i Designu. W ramach wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia zaplanowano: 1.Roboty budowlane – przebudowa i modernizacja obiektu zabytkowego, wpisanego do gminnego rejestru zabytków. Budynek wchodzi w skład zabytkowych fortyfikacji miasta, znajduje się w linii murów obronnych otaczających rynek Starego Miasta w Pasłęku. Obiekt pochodzi z drugiej połowy XIX wieku, wraz z fragmentem muru obronnego na potrzeby Centrum Wzornictwa i Designu realizowane w zabytkowym obiekcie pełniącym niegdyś funkcję spichlerza. Centrum pełnić będzie rolę powierzchni ekspozycyjnej oraz funkcje projektowe w zakresie wzornictwa mebli, współpracy w zakresie wzornictwa z instytucjami otoczenia biznesu, mini muzeum z zabytkowymi urządzaniami do produkcji mebli oraz realizowane w nim będą zajęcia edukacyjne poświęcone dziedzictwu gospodarczemu regionu w zakresie drewna i meblarstwa. Parametry techniczne obiektu zostały opisane w pkt. B.5 biznesplanu. 2. Zakup wyposażenia w tym m.in. drukarka i skaner 3 D oraz wyposażenie komputerowe z programami graficznymi do projektowania nowych wzorów mebli. Projekt wpisuje się w założenia określone w SzOOP RPO WiM dla osi I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, poddz. 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu poprzez realizację celu szczegółowego tj.zwiększenie zastosowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Realizacja projektu oraz zaplanowane w projekcie działania pozwolą osiągnąć rezultaty w postaci wzrostu liczby innowacji, a tym samym odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle i usługach oraz podniesienie poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw. Projekt ma charakter innowacyjny (zgodnie z załączoną opinią o innowacyjności) w związku z czym wypisuje się w założenia określone w SzOOP RPO WiM osi I.