Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

„Zagospodarowanie zabytkowego spichlerza na starym mieście w Pasłęku na potrzeby Centrum wzornictwa i designu Ajram sp. z o.o.”

kategoria
nazwa beneficjenta
"AJRAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
3 691 353,00 zł
dofinansowanie z UE
2 099 210,07 zł
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
elbląski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
działanie
1.5. Nowoczesne firmy
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt inwestycyjny „AJRAM” Sp. z o.o. będący przedmiotem niniejszego wniosku zakłada wdrożenie innowacyjnej zmiany marketingowej tj. utworzenie Centrum Wzornictwa i Designu. W ramach wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia zaplanowano: 1.Roboty budowlane – przebudowa i modernizacja obiektu zabytkowego, wpisanego do gminnego rejestru zabytków. Budynek wchodzi w skład zabytkowych fortyfikacji miasta, znajduje się w linii murów obronnych otaczających rynek Starego Miasta w Pasłęku. Obiekt pochodzi z drugiej połowy XIX wieku, wraz z fragmentem muru obronnego na potrzeby Centrum Wzornictwa i Designu realizowane w zabytkowym obiekcie pełniącym niegdyś funkcję spichlerza. Centrum pełnić będzie rolę powierzchni ekspozycyjnej oraz funkcje projektowe w zakresie wzornictwa mebli, współpracy w zakresie wzornictwa z instytucjami otoczenia biznesu, mini muzeum z zabytkowymi urządzaniami do produkcji mebli oraz realizowane w nim będą zajęcia edukacyjne poświęcone dziedzictwu gospodarczemu regionu w zakresie drewna i meblarstwa. Parametry techniczne obiektu zostały opisane w pkt. B.5 biznesplanu. 2. Zakup wyposażenia w tym m.in. drukarka i skaner 3 D oraz wyposażenie komputerowe z programami graficznymi do projektowania nowych wzorów mebli. Projekt wpisuje się w założenia określone w SzOOP RPO WiM dla osi I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, poddz. 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu poprzez realizację celu szczegółowego tj.zwiększenie zastosowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Realizacja projektu oraz zaplanowane w projekcie działania pozwolą osiągnąć rezultaty w postaci wzrostu liczby innowacji, a tym samym odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle i usługach oraz podniesienie poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw. Projekt ma charakter innowacyjny (zgodnie z załączoną opinią o innowacyjności) w związku z czym wypisuje się w założenia określone w SzOOP RPO WiM osi I.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.