Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. w. Nisko Południe (bez węzła) – w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem)

kategoria
nazwa beneficjenta
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
wartość projektu
1 132 005 519,33 zł
dofinansowanie z UE
587 297 822,46 zł
Województwo
podkarpackie
Powiat
niżański
rzeszowski
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. w. Nisko Południe (bez węzła) – w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) o długości ok. 29,67 km, zlokalizowana jest w sieci bazowej TEN-T.

Projekt zrealizowany w systemie Projektuj i buduj w ramach 3 zadań:

 • Zadanie A: od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Podgórze (bez węzła) o długości 11,15 km,
 • Zadanie B: od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) o długości 10,33 km,
 • Zadanie C: od węzła Kamień (z węzłem) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) o długości 8,19 km.

Początek budowy drogi ekspresowej S19 przyjęto w km 419+150,00 na terenie gminy Nisko w powiecie niżańskim, gdzie projektowana droga łączy się z innym odcinkiem budowanej drogi ekspresowej S19 i biegnie nowym śladem omijając okoliczne miejscowości. Początek odcinka zaczyna się zaraz za węzłem Nisko Południe. Trasa posiada ograniczoną dostępność, która będzie realizowana przez 4 węzły drogowe. Koniec budowy drogi ekspresowej S19 zlokalizowany jest w km 448+821,94, gdzie następuje włączenie w istniejący już przebieg drogi ekspresowej S19 w okolicach Sokołowa Małopolskiego.

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem:

 • budowę drogi ekspresowej S19 o długości ok. 29,67 km,
 • budowę 4 węzłów drogowych: Podgórze, Nowy Kamień, Kamień, Sokołów Małopolski Północ,
 • budowę Obwodu Utrzymania Drogowego (OUD) Sokołów Małopolski Północ,
 • budowę obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przepusty),
 • budowę czterech Miejsc Obsługi Podróżnych: kat. III – Kamień, kat. II – Jeżowe, kat. I – Górno wschód, kat. I – Górno zachód..

Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S19 stanowi fragment międzynarodowego korytarza transportowego – Via Carpatia. Korytarz ten ma łączyć Kłajpedę (Litwa) z Salonikami (Grecja). Korytarz ten ma przebiegać przez Litwę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Grecję i Polskę. Pełni on również rolę uzupełniającą sieć dróg międzynarodowych przebiegających przez terytorium Polski.

Głównymi celami projektu są:

 • stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowiącej fragment korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych w ramach sieci TEN-T,
 • zwiększenie dostępności do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T oraz poprawa jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy z pozostałą siecią drogową,
 • poprawa efektywności transportu drogowego oraz zapewnienie swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału, usług, wpływające na wzrost konkurencyjności zewnętrznej UE oraz wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,
 • dostosowanie parametrów techniczno-użytkowych drogi do prognozowanego poziomu ruchu, poprzez likwidację „wąskich gardeł” i uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury drogowej, w sposób poprawiający przepustowość i warunki ruchu w korytarzu transportowym,
 • odciążenie od nadmiernego ruchu drogowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi,
 • usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w istniejącym korytarzu transportowym i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników w celu zachowania interoperacyjności powstałej infrastruktury transportowej, poprzez dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klasy „S”,
 • wzrost mobilności osób i towarów w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa podkarpackiego jak również poza granice państwa.

Konieczność budowy drogi ekspresowej S19 wymusza powiązanie jej z szeregiem inwestycji stanowiących ważne elementy sieci transportowej, obejmujące region oraz powiązania ponadregionalne i międzynarodowe. Projekt należy do bazowej sieci TEN-T i przyczyni się do stworzenia spójnej sieci dróg o dużej przepustowości łączącej wszystkie miasta wojewódzkie z siecią TEN-T i pozwalającej na ich skomunikowanie za pomocą dróg szybkiego ruchu z Warszawą, stanowiącą główny węzeł miejski sieci bazowej. Inwestycja skróci czas przejazdu pomiędzy największymi polskimi miastami.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.