Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Procedury bez barier

kategoria
nazwa beneficjenta
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
wartość projektu
13 684 000,00 zł
dofinansowanie z UE
11 532 875,20 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
działanie
2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt ma na celu poprawę dostępności urzędów dla osób z niepełnosprawnościami poprzez identyfikację barier, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, w tym:- przegląd procedur dotyczących obsługi i procedur dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami (zadanie 1), – organizację szkoleń z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami dla 1 800 pracowników administracji publicznej. Uczestnikami szkolenia będą w szczególności pracownicy działów kadrowych oraz kierownicy komórek organizacyjnych (zadanie 2).Zakłada się, że w co najmniej 90% urzędów wdrożone zostaną rozwiązania ułatwiające obsługę osób z niepełnosprawnościami oraz co najmniej 90% osób z grupy docelowej projektu podniesie swoje kompetencje z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.W ramach zadania 1 działaniem poprzedzającym diagnozę barier będzie przygotowanie do przeglądu procedur (w tym opracowanie założeń, przygotowanie urzędów). Po dokonanych przeglądach nastąpi wypracowanie i wdrożenie rozwiązań oraz opracowane zostaną materiały szkoleniowe (zadanie 2) w porozumieniu z MFiPR/Radą Dostępności. Warsztaty będą realizowane w formie stacjonarnej lub opcjonalnie online z wykorzystaniem systemów komunikacji zdalnej. Materiały warsztatowe i szkoleniowe przyjmą co do zasady formę elektroniczną.Podczas szkoleń (zadanie 2) zostaną wykorzystane różne metody szkoleniowe. Programy szkoleniowe będą obejmować zarówno część wykładową jak i praktyczną. W trakcie szkolenia uczestnicy podniosą swoje kompetencje w zakresie stosowania różnych rozwiązań eliminujących bariery w dostępie do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami m.in. przygotowywania i upowszechniania ogłoszeń o naborze, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, przygotowania stanowiska pracy z uwzględnieniem różnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.