Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

"Panaceum na pokolenie Z"

Name of the beneficiary
MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI
Project value
211 666,66 zł
Co-financing from the EU
179 916,66 zł
Voivodeship
lubuskie
County
m. Gorzów Wielkopolski
program
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
action
8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Projekt “Panaceum na pokolenie Z”, obejmie wsparciem 40 uczniów (U)Szkoły podstawowej nr 16 (SP16), 60 nauczycieli (N) ze wszystkich szkół kształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp. Proj. jest odpowiedzią na największe wyzwania wskazane w diagnozie gorzowskich, samorządowych szkół kształ. ogólnego, w tym zapotrzebowanie U na zaj. pozwalające na doświadczanie świata, eksperymentowanie oraz na konieczność wyposażenia N w umiejętności i kompetencje pozwalające na prowadzenie w atrakcyjnych sposób zaj. matemat.-przyrodniczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod, które będą uwzględniać potrzeby oraz specyficzne postrzeganie świata przez najmłodsze pokolenie (pokolenie Z). W ramach proj. w SP16 zostaną utworzone dwie pracownie – matemat. i przyr., N będą mogli skorzystać z oferty szkoleń obejmujących najnowocześniejsze metody w naucz. z wykorzyst. eksperymentu oraz met. prac. z tzw. pokoleniem Z. U wezmą udział w weekendowym wyj. na warsztaty do lab., podczas którego kształtowane będą umiejęt. pracy zespołowej podczas przeprowadzania eksperymentów w laboratoriach przyrodniczych.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl