Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

PROJEKT 30+

nazwa beneficjenta
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "JAR-MAR" CENTRUM KSZTAŁCENIA "WIEDZA DLA WSZYSTKICH" RĘBIASZ JAROSŁAW
wartość projektu
1 150 915,56 zł
dofinansowanie z UE
975 297,10 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
łódzki wschodni
piotrkowski
rawski
sieradzki
skierniewicki
tomaszowski (łódzkie)
zduńskowolski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
8.2. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

CEL PROJEKTU: Do 31.12.2021r. zwiększenie szans na zatrudnienie os. w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, bezrobotnych i biernych zaw., znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (RP), zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego – WŁ (zgodnie z KC) w powiatach: łódzkim wschodnim (PŁ), piotrkowskim (PP), rawskim (PR), sieradzkim (PS), skierniewickim (PSK), tomaszowskim (PT) i zduńskowolskim (PZ), gminach słabo zaludnionych (DEGURBA 3), poprzez realizację kompleksowego wsparcia, które ułatwi wejście/powrót na RP. GRUPA DOCELOWA (GD): 80os. bezrobotnych i biernych zaw., w wieku 30 lat i więcej, w tym: 1.kobiety (K): 45os. 2.os. z niepełnosprawnościami (OZN): 8os./5K (KP3), 3.os. w wieku pow. 50r.ż.: 48os./26K (KP2) 4.os. niskich kwalifikacjach (NKW): 56os./30K, 5.os. bezrobotne: 63os./35K, w tym os. długotrwale bezrobotne (DB): 18os./10K, 6.os. bierne zaw.: 17os./10K. DZIAŁANIA (70os./38K): 1.IPD (identyfikacja potrzeb i diagnoza możl. w zakresie doskonalenia zaw.) 2.INDYW. PORADNICTWO ZAWODOWE (IPZ) 3.WARSZTATY POSZUKIWANIA PRACY (WPP) 4.SZKOLENIA – 20os. 5.INDYW. POŚREDNICTWO PRACY (IPP) 6.STAŻE. Proj. zapewnia możl. skorzystania ze wsparcia byłym UP z zakr. włączenia społ. realiz. w ramach wsparcia CT 9 w RPO. Dzięki działaniom proj. osiągnięte zostaną następujące TRWAŁE REZULTATY: 1.min. 40 UP uzyska adekwatne do potrzeb RP kwalifikacje (KP1) 2.min. 63 UP zdobędzie/odświeży doświadczenie zaw. W wyniku realiz. proj. ZATRUDNIENIE uzyska: 1.min. 42% os. os. znajdujących się w najtrudn. syt., w tym os. 50+, K, OZN, DB, NKW 2.min. 52% nienależących do ww. grup. OKRES REALIZ. PROJ.: 01V19r.-31.12.2021r. KWOTA DOFINANSOWANIA: 975 297,10 zł WKŁAD WŁASNY: 175 618,46 zł PROJEKT REALIZOWANY W PARTNERSTWIE, z następującym podziałem zadań: 1. LIDER: IPD, WPP, IPP, STAŻE 2. PARTNER: IPZ, SZKOLENIA. Partnerstwo zostało utworzone przed złożeniem wniosku, wniosek został przygotowany wspólnie przez Partnerów.