Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

PROJEKT 30+

nazwa beneficjenta
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "JAR-MAR" CENTRUM KSZTAŁCENIA "WIEDZA DLA WSZYSTKICH" RĘBIASZ JAROSŁAW
wartość projektu
1 150 915,56 zł
dofinansowanie z UE
975 297,10 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
łódzki wschodni
piotrkowski
rawski
sieradzki
skierniewicki
tomaszowski (łódzkie)
zduńskowolski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
8.2. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

CEL PROJEKTU: Do 31.12.2021r. zwiększenie szans na zatrudnienie os. w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, bezrobotnych i biernych zaw., znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (RP), zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego – WŁ (zgodnie z KC) w powiatach: łódzkim wschodnim (PŁ), piotrkowskim (PP), rawskim (PR), sieradzkim (PS), skierniewickim (PSK), tomaszowskim (PT) i zduńskowolskim (PZ), gminach słabo zaludnionych (DEGURBA 3), poprzez realizację kompleksowego wsparcia, które ułatwi wejście/powrót na RP. GRUPA DOCELOWA (GD): 80os. bezrobotnych i biernych zaw., w wieku 30 lat i więcej, w tym: 1.kobiety (K): 45os. 2.os. z niepełnosprawnościami (OZN): 8os./5K (KP3), 3.os. w wieku pow. 50r.ż.: 48os./26K (KP2) 4.os. niskich kwalifikacjach (NKW): 56os./30K, 5.os. bezrobotne: 63os./35K, w tym os. długotrwale bezrobotne (DB): 18os./10K, 6.os. bierne zaw.: 17os./10K. DZIAŁANIA (70os./38K): 1.IPD (identyfikacja potrzeb i diagnoza możl. w zakresie doskonalenia zaw.) 2.INDYW. PORADNICTWO ZAWODOWE (IPZ) 3.WARSZTATY POSZUKIWANIA PRACY (WPP) 4.SZKOLENIA – 20os. 5.INDYW. POŚREDNICTWO PRACY (IPP) 6.STAŻE. Proj. zapewnia możl. skorzystania ze wsparcia byłym UP z zakr. włączenia społ. realiz. w ramach wsparcia CT 9 w RPO. Dzięki działaniom proj. osiągnięte zostaną następujące TRWAŁE REZULTATY: 1.min. 40 UP uzyska adekwatne do potrzeb RP kwalifikacje (KP1) 2.min. 63 UP zdobędzie/odświeży doświadczenie zaw. W wyniku realiz. proj. ZATRUDNIENIE uzyska: 1.min. 42% os. os. znajdujących się w najtrudn. syt., w tym os. 50+, K, OZN, DB, NKW 2.min. 52% nienależących do ww. grup. OKRES REALIZ. PROJ.: 01V19r.-31.12.2021r. KWOTA DOFINANSOWANIA: 975 297,10 zł WKŁAD WŁASNY: 175 618,46 zł PROJEKT REALIZOWANY W PARTNERSTWIE, z następującym podziałem zadań: 1. LIDER: IPD, WPP, IPP, STAŻE 2. PARTNER: IPZ, SZKOLENIA. Partnerstwo zostało utworzone przed złożeniem wniosku, wniosek został przygotowany wspólnie przez Partnerów.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.