Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO CHEŁM
wartość projektu
39 430 178,76 zł
dofinansowanie z UE
27 265 865,50 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
m. Chełm
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
3.1. Tereny inwestycyjne
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności gospodarczej Chełma i subregionu. Cel ten będzie możliwy do osiągnięcia poprzez osiągnięcie celów szczegółowych: 1.Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych 2.Utworzenie Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej 3.Zwiększenie dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych 4.Doskonalenie form wsparcia i obsługi inwestorów 5.Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Efektem realizacji projektu będzie wzmocnienie potencjału oraz atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej Chełma i subregionu, zostaną stworzone warunki do napływu nowoczesnych technologii, współpracy kooperacyjnej firm z firmami spoza strefy, zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku lokalnym, powstania nowych miejsc pracy, wzrostu standardu życia mieszkańców i ograniczenie bezrobocia. Rezultaty projektu: Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych – 2szt. Poziom wykorzystania wspartych terenów inwestycyjnych – 100 % Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych udostępnionych inwestorom – 4,28 ha Zakres rzeczowy projektu: 1. Opracowanie dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej i studium wykonalności 2. Kompleksowe wyposażenie terenu inwestycyjnego w media: * budowa sieci zaopatrzenia w wodę * budowa sieci kanalizacyjnej * budowa wewnętrznej sieci gazowej * budowa sieci energetycznej * budowa lokalnej sieci teleinformatycznej * budowa kanalizacji deszczowej 3. Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego terenu: drogi, place manewrowe, chodniki, parkingi, sieć oświetlenia zewnętrznego, pas zieleni 4. Budowa budynków: * Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej wraz z budynkiem magazynowo – produkcyjnym – z częścią biurowo-socjalną i budynkiem ochrony * Budynek magazynowo – produkcyjny 5.Zagospodarowanie otoczenia: parkingi, zieleń i infrastruktura dodatkowa 6. Promocja projektu. Realizacja projektu: 1.07.2017-30.06.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.