Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Włodawski Trakt Turystyczny - Promenada Nadbużańska

nazwa beneficjenta
GMINA MIEJSKA WŁODAWA
wartość projektu
1 253 319,99 zł
dofinansowanie z UE
744 054,06 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
włodawski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

„Włodawski Trakt Turystyczny – Promenada Nadbużańska”. Celem głównym projektu jest wzrost potencjałów rozwojowych M. Włodawa oraz podniesienie atrakcyjności gminy i jakości życia mieszkańców. Projekt umiejscowiony jest w historycznym centrum Włodawy, graniczy z obszarem Natura 2000. Przedmiotem projektu jest budowa Promenady Nadbużańskiej – ciągu pieszego ze ścieżką rowerową o długości 842 m., oświetlonego z zastosowaniem zestawu fotowoltaicznego, wyposażonego w ławki z tarasem widokowym na rz. Włodawce oraz monitoring, dodatkowo przewidziano powstanie portalu turystycznego w ramach projektu oraz wybudowanie ścieżki dydaktycznej, projekt zakłada również dostępność dla osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu przyczyni się do dywersyfikacji przedsiębiorczości w szczególności przełoży się na wzrost liczby miejsc pracy w branży okołoturystycznej. Podniesienie atrakcyjności gminy zostanie zrealizowane poprzez kompleksowe zagospodarowania skarpy nadbużańskiej a co za tym idzie wpłynie pozytywnie na promocję gminy, wzrośnie, dzięki ścieżce edukacyjnej wśród mieszkańców i turystów, świadomość unikatowych walorów przyrodniczych i kulturowych. Wreszcie projekt wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców poprzez stworzenie atrakcji turystycznych pozwalających w kompleksowy sposób spędzać wolny czas w otoczeniu przyrody. Grupę docelową projektu stanowią zarówno mieszkańcy Włodawy jak i turyści -osoby odwiedzające miasto.Wskaźnik : wzrost liczby odwiedzających: 2736 os/r; liczba nowo utworzonych miejsc pracy- 1 etat, liczba osób korzystając – 5809 os/r.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.