Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Modernizacja kompleksu sportowego OSIR Tomasovia obejmująca modernizację zdegradowanych budynków OSIR Tomasovia oraz remont budynku hali sportowej OSIR z zapleczem administracyjno-socjalnym

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI
wartość projektu
34 274 763,82 zł
dofinansowanie z UE
15 687 281,97 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
tomaszowski (lubelskie)
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt polega na modernizacji obiektu OSiR w Tomaszowie Lubelskim: budowa krytej pływalni wraz z zagospodarowaniem terenu (w tym parking) oraz remont i termomodernizacja hali sportowej z zapleczem administracyjno-technicznym. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w WoD szczegółowy zakres robót przedstawiono w zał. pn. „Oświadczenie – szczegółowy opis zakresu rzeczowego inwestycji”. Budynek OSiRu w wyniku długiego użytkowania utracił parametry racjonalnych kosztów eksploatacji, wymaga modernizacji, aby prawidłowo wypełniać swoje funkcje, zgodnie z definicją „zdegradowanego budynku”. Projekt dopełniony zostanie o sporządzenie SW, promocję, nadzór autorski, nadzór inwestorski, zarządzanie projektem, zamówienia publiczne. Przyczyni się on do rozwiązania zdiagnozowanych problemów: bezrobocie, ubóstwo, niski poziom aktywizacji społecznej. Wynika on z LPR Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2017-2022, wpisanego do Gminnego Wykazu Programów Rewitalizacji Woj. Lubelskiego. Inwestycja realizowana będzie na obszarze I rewitalizacji, wykazującym wysoką koncentrację niekorzystnych zjawisk w sferze społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej. Cel nadrzędny stanowi poprawa jakości życia mieszkańców miasta, skwantyfikowane cele szczegółowe to m.in.: zwiększenie dostępności mieszkańców do obiektów infrastruktury społecznej (Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej będącej przedmiotem projektu 104 679 osób/rok), zmniejszenie bezrobocia (Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – innych niż przedsiębiorstwa: 8 EPC). Interesariusze: główni (mieszkańcy korzystający z infrastruktury oraz Wnioskodawca), drugorzędni (mieszkańcy, korzystający z efektów projektu m.in. rozwoju rynku pracy, pracownicy UM Tomaszów Lub.). Projekt wynika ze Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego 2014-2020 na lata 2014-2020, jako, iż służy poprawie jakości życia mieszkańców regionu oraz promuje jego historię, kulturę wśród innych społeczności i podmiotów.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.