Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Aktywna integracja w powiecie otwockim

nazwa beneficjenta
POWIAT OTWOCKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OTWOCKU
wartość projektu
784 000,00 zł
dofinansowanie z UE
627 200,00 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
otwocki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt zakłada realizację usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym i zawodowym skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z ich trudną sytuacją społeczną i zawodową. Wsparcie dla każdego uczestnika projektu będzie realizowane pod kątem jego indywidualnych potrzeb, predyspozycji, problemów, deficytów i potencjałów oraz z uwzględnieniem warunków w najbliższym środowisku uczestników projektu. Dla każdego UP zostanie utworzona indywidualna ścieżka reintegracji, a działania będą wdrażane w oparciu o kontrakt socjalny lub inną umowę uzgodnioną i podpisaną na zasadach kontraktu socjalnego. Wsparciem zostanie objętych 56 uczestników projektu. Grupa docelowa projektu składa się z osób z niepełnosprawnościami oraz osób umieszczonych w pieczy zastępczej w wieku 15 – 25 lat usamodzielniających się.