Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Aktywna integracja w powiecie otwockim

nazwa beneficjenta
POWIAT OTWOCKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OTWOCKU
wartość projektu
784 000,00 zł
dofinansowanie z UE
627 200,00 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
otwocki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt zakłada realizację usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym i zawodowym skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z ich trudną sytuacją społeczną i zawodową. Wsparcie dla każdego uczestnika projektu będzie realizowane pod kątem jego indywidualnych potrzeb, predyspozycji, problemów, deficytów i potencjałów oraz z uwzględnieniem warunków w najbliższym środowisku uczestników projektu. Dla każdego UP zostanie utworzona indywidualna ścieżka reintegracji, a działania będą wdrażane w oparciu o kontrakt socjalny lub inną umowę uzgodnioną i podpisaną na zasadach kontraktu socjalnego. Wsparciem zostanie objętych 56 uczestników projektu. Grupa docelowa projektu składa się z osób z niepełnosprawnościami oraz osób umieszczonych w pieczy zastępczej w wieku 15 – 25 lat usamodzielniających się.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.