Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Aktywna integracja w powiecie otwockim

Name of the beneficiary
POWIAT OTWOCKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OTWOCKU
Project value
784 000,00 zł
Co-financing from the EU
627 200,00 zł
Voivodeship
mazowieckie
County
otwocki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
action
9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Projekt zakłada realizację usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym i zawodowym skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z ich trudną sytuacją społeczną i zawodową. Wsparcie dla każdego uczestnika projektu będzie realizowane pod kątem jego indywidualnych potrzeb, predyspozycji, problemów, deficytów i potencjałów oraz z uwzględnieniem warunków w najbliższym środowisku uczestników projektu. Dla każdego UP zostanie utworzona indywidualna ścieżka reintegracji, a działania będą wdrażane w oparciu o kontrakt socjalny lub inną umowę uzgodnioną i podpisaną na zasadach kontraktu socjalnego. Wsparciem zostanie objętych 56 uczestników projektu. Grupa docelowa projektu składa się z osób z niepełnosprawnościami oraz osób umieszczonych w pieczy zastępczej w wieku 15 – 25 lat usamodzielniających się.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl