Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Cyfrowe usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej w gminie Lelkowo

nazwa beneficjenta
GMINA LELKOWO
wartość projektu
895 745,10 zł
dofinansowanie z UE
761 383,33 zł
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
braniewski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
działanie
3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest uruchomienie 12 elektronicznych usług publicznych, które będą świadczone przez Urząd Gminy Lelkowo, digitalizacja i bezpłatne udostępnienie mieszkańcom zasobów informacji przestrzennej (IP) oraz informatyzacja procedur wewnętrznych w UG. Uruchamiane e-usługi charakteryzować się będą wysokim poziomem dojrzałości (2 usługi zapewniające interakcję dwustronną – na 3 poziomie dojrzałości (PD) oraz 10 usług transakcyjnych z mechanizmami personalizacji – na 5 PD), większość z nich charakteryzuje wysoki potencjał korzystania (dotyczą często załatwianych spraw). Uruchomienie e-usług będzie połączone z wdrożeniem i modernizacją systemów informatycznych (SI) w UG, digitalizacją zasobów IP i modernizacją infrastruktury sieciowo–sprzętowej w zakresie niezbędnym dla zaplanowanych wdrożeń. Projekt zakłada integrację SI UG, wykorzystanie platformy ePUAP i uruchomienie dedykowanego rozwiązania front-office dla mieszkańców. SI wdrażane w ramach projektu będą spełniać wymagania dot. interoperacyjności i wytyczne WCAG2.0 w zakresie dostępności. Zaplanowane rozwiązania uwzględniają potrzeby niepełnosprawnych. Projekt wpisuje się w założenia określone w SzOOP „Cyfrowy region” RPO WiM, ponieważ całości opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych: wdrożenie SI w UG i zakup niezbędnego sprzętu. Wykorzystanie tych technologii będzie służyć osiągnięciu celów projektu: cyfryzacji procedur administracyjnych oraz zwiększeniu dostępności informacji publicznej i usług publicznych przez udostępnienie ich drogą elektroniczną. Ww. cele są zbieżne z celami osi (zwiększenie podaży publicznych e-usług i udostępnianie w sieci ISP). W projekcie zaplanowano kolejno:(1)opracowanie dokumentacji aplikacyjnej,(2) działania promocyjne,(3)zapewnienie nadzoru inżyniera projektu,(4) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (licencji na SI),(5) zakup i realizację usług informatycznych (wdrożenia SI i digitalizacja zasobów).

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.