Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Cyfrowe usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej w gminie Lelkowo

Name of the beneficiary
GMINA LELKOWO
Project value
895 745,10 zł
Co-financing from the EU
761 383,33 zł
Voivodeship
warmińsko-mazurskie
County
braniewski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
action
3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych
fund
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspective
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest uruchomienie 12 elektronicznych usług publicznych, które będą świadczone przez Urząd Gminy Lelkowo, digitalizacja i bezpłatne udostępnienie mieszkańcom zasobów informacji przestrzennej (IP) oraz informatyzacja procedur wewnętrznych w UG. Uruchamiane e-usługi charakteryzować się będą wysokim poziomem dojrzałości (2 usługi zapewniające interakcję dwustronną – na 3 poziomie dojrzałości (PD) oraz 10 usług transakcyjnych z mechanizmami personalizacji – na 5 PD), większość z nich charakteryzuje wysoki potencjał korzystania (dotyczą często załatwianych spraw). Uruchomienie e-usług będzie połączone z wdrożeniem i modernizacją systemów informatycznych (SI) w UG, digitalizacją zasobów IP i modernizacją infrastruktury sieciowo–sprzętowej w zakresie niezbędnym dla zaplanowanych wdrożeń. Projekt zakłada integrację SI UG, wykorzystanie platformy ePUAP i uruchomienie dedykowanego rozwiązania front-office dla mieszkańców. SI wdrażane w ramach projektu będą spełniać wymagania dot. interoperacyjności i wytyczne WCAG2.0 w zakresie dostępności. Zaplanowane rozwiązania uwzględniają potrzeby niepełnosprawnych. Projekt wpisuje się w założenia określone w SzOOP „Cyfrowy region” RPO WiM, ponieważ całości opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych: wdrożenie SI w UG i zakup niezbędnego sprzętu. Wykorzystanie tych technologii będzie służyć osiągnięciu celów projektu: cyfryzacji procedur administracyjnych oraz zwiększeniu dostępności informacji publicznej i usług publicznych przez udostępnienie ich drogą elektroniczną. Ww. cele są zbieżne z celami osi (zwiększenie podaży publicznych e-usług i udostępnianie w sieci ISP). W projekcie zaplanowano kolejno:(1)opracowanie dokumentacji aplikacyjnej,(2) działania promocyjne,(3)zapewnienie nadzoru inżyniera projektu,(4) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (licencji na SI),(5) zakup i realizację usług informatycznych (wdrożenia SI i digitalizacja zasobów).

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl