Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Innowacyjny biznes

kategoria
nazwa beneficjenta
FLIGHT LEVEL DOMINIK MAJEWSKI
wartość projektu
4 895 938,70 zł
dofinansowanie z UE
4 161 547,89 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
8.3. Wsparcie przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Rozwój przedsiębiorczości w województwie łódzkim: wzrost zatrudnienia wśród 80 osób w wieku pow. 29 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkałych w woj. łódzkim, kto´rzy założą własną działalność gospodarczą i utrzymają ją minimum 1 rok. GŁÓWNY REZULTAT, KTO´RY ZOSTANIE OSIĄGNIE?TY DZIĘKI REALIZACJI PROJEKTU: – Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 80, – Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 80. GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: – 100 osób w wieku 30 i wie?cej lat (60K/40M), które są bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, mieszkają (wg Kodeksu cywilnego) na terenie woj. łódzkiego i zamierzają prowadzić własne mikroprzedsiębiorstwo na terenie województwa łódzkiego (a nie prowadziły go w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do projektu). Grupa docelowa składa sie? z: a) niepełnosprawnych, b) długotrwale bezrobotnych, c) osób po 50 roku życia, d) osób o niskich kwalifikacjach (maksymalny poziom wykształcenia: ISCEED 3), e) kobiet. Projekt umożliwia ro´wniez˙ wsparcie bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należa? do ww. grup, ale w nie wie?kszym udziale niż 20% bezrobotnych uczestników projektu. Projekt (poprzez dodatkowe punkty w rekrutacji) wspiera postawy przedsiębiorcze osób niepełnosprawnych oraz osób chcących realizować produkty lub usługi dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i/lub innowacyjne. GŁÓWNE ZADANIA ZREALIZOWANE W PROJEKCIE: – Rekrutacja uczestników do projektu; – Szkolenia związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej; – Doradztwo w zakresie przygotowania wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności (biznesplanu); – Praca Komisji Oceny Biznesplano´w; – Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej (dotacja) oraz wsparcie pomostowe.