Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Innowacyjny biznes

kategoria
nazwa beneficjenta
FLIGHT LEVEL DOMINIK MAJEWSKI
wartość projektu
4 895 938,70 zł
dofinansowanie z UE
4 161 547,89 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
8.3. Wsparcie przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Rozwój przedsiębiorczości w województwie łódzkim: wzrost zatrudnienia wśród 80 osób w wieku pow. 29 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkałych w woj. łódzkim, kto´rzy założą własną działalność gospodarczą i utrzymają ją minimum 1 rok. GŁÓWNY REZULTAT, KTO´RY ZOSTANIE OSIĄGNIE?TY DZIĘKI REALIZACJI PROJEKTU: – Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 80, – Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 80. GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: – 100 osób w wieku 30 i wie?cej lat (60K/40M), które są bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, mieszkają (wg Kodeksu cywilnego) na terenie woj. łódzkiego i zamierzają prowadzić własne mikroprzedsiębiorstwo na terenie województwa łódzkiego (a nie prowadziły go w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do projektu). Grupa docelowa składa sie? z: a) niepełnosprawnych, b) długotrwale bezrobotnych, c) osób po 50 roku życia, d) osób o niskich kwalifikacjach (maksymalny poziom wykształcenia: ISCEED 3), e) kobiet. Projekt umożliwia ro´wniez˙ wsparcie bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należa? do ww. grup, ale w nie wie?kszym udziale niż 20% bezrobotnych uczestników projektu. Projekt (poprzez dodatkowe punkty w rekrutacji) wspiera postawy przedsiębiorcze osób niepełnosprawnych oraz osób chcących realizować produkty lub usługi dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i/lub innowacyjne. GŁÓWNE ZADANIA ZREALIZOWANE W PROJEKCIE: – Rekrutacja uczestników do projektu; – Szkolenia związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej; – Doradztwo w zakresie przygotowania wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności (biznesplanu); – Praca Komisji Oceny Biznesplano´w; – Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej (dotacja) oraz wsparcie pomostowe.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.