Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Innowacyjny biznes

Name of the beneficiary
FLIGHT LEVEL DOMINIK MAJEWSKI
Project value
4 895 938,70 zł
Co-financing from the EU
4 161 547,89 zł
Voivodeship
łódzkie
County
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
action
8.3. Wsparcie przedsiębiorczości
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Rozwój przedsiębiorczości w województwie łódzkim: wzrost zatrudnienia wśród 80 osób w wieku pow. 29 roku życia, pozostających bez pracy, zamieszkałych w woj. łódzkim, kto´rzy założą własną działalność gospodarczą i utrzymają ją minimum 1 rok. GŁÓWNY REZULTAT, KTO´RY ZOSTANIE OSIĄGNIE?TY DZIĘKI REALIZACJI PROJEKTU: – Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 80, – Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 80. GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: – 100 osób w wieku 30 i wie?cej lat (60K/40M), które są bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, mieszkają (wg Kodeksu cywilnego) na terenie woj. łódzkiego i zamierzają prowadzić własne mikroprzedsiębiorstwo na terenie województwa łódzkiego (a nie prowadziły go w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do projektu). Grupa docelowa składa sie? z: a) niepełnosprawnych, b) długotrwale bezrobotnych, c) osób po 50 roku życia, d) osób o niskich kwalifikacjach (maksymalny poziom wykształcenia: ISCEED 3), e) kobiet. Projekt umożliwia ro´wniez˙ wsparcie bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należa? do ww. grup, ale w nie wie?kszym udziale niż 20% bezrobotnych uczestników projektu. Projekt (poprzez dodatkowe punkty w rekrutacji) wspiera postawy przedsiębiorcze osób niepełnosprawnych oraz osób chcących realizować produkty lub usługi dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i/lub innowacyjne. GŁÓWNE ZADANIA ZREALIZOWANE W PROJEKCIE: – Rekrutacja uczestników do projektu; – Szkolenia związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej; – Doradztwo w zakresie przygotowania wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności (biznesplanu); – Praca Komisji Oceny Biznesplano´w; – Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej (dotacja) oraz wsparcie pomostowe.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl