tutaj jesteś: Strona główna > Pomoc

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Pomoc

Zanim zaczniesz korzystać z Mapy Dotacji UE zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania. Dotyczą one projektów umieszczonych w serwisie, opisów inwestycji, a także danych związanych z wykorzystaniem Funduszy Europejskich w Polsce i poszczególnych regionach.

Jak dodać zdjęcie i opis do projektu?

Zapraszamy do dzielenia się informacjami na temat projektów. Aby dodać zdjęcie, opis lub inny materiał do projektu należy najpierw odnaleźć właściwą inwestycję poprzez wyszukiwarkę, następnie należy wybrać zakładkę Zdjęcia i opisy internautów, wypełnić formularz i przesłać odpowiednie pliki lub teksty. Wszystkie treści na serwisie są moderowane, a zdjęcia i opisy pojawią się na Mapie po akceptacji administratora.

Jak długo trwa akceptacja przez administratora mojego opisu przesłanego na Mapę Dotacji?

Każdy wysłany materiał wymaga potwierdzenie poprzez kliknięcie w odsyłacz (link), przesyłany automatycznie na adres e-mail podany przez Internautę. Po potwierdzeniu materiał jest przekazywany do administratora Mapy Dotacji UE. W razie zgodności z regulaminem materiał jest akceptowany do dwóch dni roboczych od kliknięcia przez Internautę potwierdzenia. W wyjątkowych sytuacjach materiał może być akceptowany w terminie do 5 dni roboczych.

W przypadku niepojawienia się przesłanych materiałów we wskazanym wyżej terminie prosimy o kontakt poprzez formularz zgłoszeniowy lub e-mail: mapa@mr.gov.pl.

Jak oznaczyć, gdzie realizowany jest projekt?

Każdy z projektów realizowany jest w określonym regionie i powiecie, często jednak nie wskazana została dokładna lokalizacja inwestycji. Zachęcamy do oznaczania miejsc, w których znajdują projekty. Aby zaznaczyć lokalizację na Mapie Dotacji UE należy najpierw odnaleźć projekt dzięki wyszukiwarce, a następnie kliknąć na link: edytuj lokalizację projektu i zaznaczyć miejsce, w którym realizowany jest projekt na mapie. Pozostałe czynności są takie same, jak w przypadku dodawania zdjęć.

Skąd wzięły się dane na Mapie Dotacji UE?

Dane dotyczące projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2007-2013 oraz 2014-2020 gromadzone są w Centralnym Systemie Teleinformatycznym (CST). Więcej informacji o systemie informatycznym można znaleźć pod adresem Centralny System Teleinformatyczny.

Dane dotyczące inwestycji z lat 2004-2006 pochodzą z Systemu Rozliczania Projektów.

Z jakiego okresu są dane?

Mapa Dotacji UE prezentuje informacje o wszystkich realizowanych w Polsce projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich według danych aktualizowanych na koniec każdego kwartału. Informacja o dacie ostatniej atualizacji jest podawana na stronie "o serwisie".

Dlaczego na Mapie Dotacji UE nie ma projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i z Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-2013?

W perspektywie finansowej 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejski Fundusz Rybacki zostały wyłączone z funduszy strukturalnych i są realizowane jako instrument wspólnej polityki rolnej oraz wspólnej polityki rybołówstwa, dlatego też projekty realizowane w ramach ww. funduszu nie zostały ujęte na Mapie Dotacji UE.

Dlaczego na Mapie Dotacji UE są projekty z bardzo niskimi wartościami dofinansowania?

W serwisie Mapa Dotacji UE publikowana jest informacja o wszystkich projektach w Polsce, które otrzymały dofinansowanie z Funduszy Europejskich. W zależności od zasad poszczególnych konkursów realizacja niektórych projektów jest podzielona na części lub etapy. Niskie wartości mogą występować wówczas, gdy dotyczą tylko jednej części składowej projektu. Przykładem takich przedsięwzięć są projekty realizowane w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (Działanie 6.1 Paszport do eksportu), które składają się z dwóch etapów: opracowania i wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu.

Dlaczego na Mapie Dotacji UE są projekty o wartości dofinansowania wynoszącej „0”?

Fundusze Europejskie w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (Działanie: 1.4 Wsparcie projektów celowych i 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników B+R, Programu Innowacyjna Gospodarka) współfinansują projekty, na które składają się dwa powiązane ze soba etapy: badania oraz wdrożenia wyników badań. Do 2010 r. każdy z tych etapów był realizowany oddzielnie tzn. podpisywana była osobna umowa o dofinansowanie. Wsparcie drugiego etapu projektu było uzależnione od zakończenia badań oraz ekonomicznej opłacalności wdrożenia ich wyników. W przypadku niezakończenia badań lub braku opłacalności projektu kolejny etap nie był realizowany, a kwota dofinansowania wynosi „0”.

Jak wyliczane są wartości finansowe przy projektach realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej?

Projekty realizowane w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej posiadają wartości w euro. W celu dostosowania do Mapy Dotacji UE są one przeliczane na zł po kursie określonym w rozporządzeniu dla Zamówień Publicznych. Aktualny kurs jest dostępny na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

Nie mogę znaleźć projektów realizowanych w ramach Mechanizmów Finansowych. Dlaczego?

Fundusze Europejskie są finansowane przez państwa członkowskie UE, natomiast Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarsko-Polski Program Współpracy są finansowane przez państwa nienależące do UE, a korzystające z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ze względu na inne systemy gromadzenia danych o tych projektach Mapa Dotacji UE nie zawiera danych dla programów finansowanych przez kraje nienależące do UE.

Chciałbym uzyskać informacje o projektach dla konkretnej gminy, ale mogę to zrobić tylko dla województwa i powiatu. Dlaczego?

Ze względu na liczne projekty realizowane na obszarze większym niż gmina oraz trudności przyporządkowania konkretnych wartości finansowych do określonego obszaru (np.: budowa drogi, kanalizacji czy zakup taboru kolejowego) na Mapie Dotacji UE podawane są dane do poziomu powiatu. 

Czy Mapa Dotacji UE zawiera uproszczenia w danych?

Na Mapie Dotacji UE publikowane są dane o wykorzystaniu Funduszy Europejskich w podziale na województwa i powiaty. Podział ten jest uproszczony to znaczy, że:

  • Wartość umów realizowanych na terenie większym niż jedno województwo lub powiat nie została podzielona proporcjonalnie pomiędzy województwa lub powiaty tzn. w każdym powiecie jest podana cała wartość projektu;
  •  Wartość umów, dla których zaznaczono, że są to "projekty ogólnopolskie” została wyszczególniona osobno (nie dokonano podziału na 16 województw);
  • Na stronie głównej Mapy Dotacji jest zakładka z konturem mapy Polski.
    Zrzut ekranu z zakładkami strony. Zaznaczona zakładka z konturem mapy Polski
    W tej zakładce dane są podawane zgodnie z zasadą:
    "wartość umów realizowanych na terenie większym niż jedno województwo lub powiat została podzielona proporcjonalnie pomiędzy te województwa lub powiaty".

Mapa Dotacji UE zawiera podział na tematy dotacji np.: nauka i edukacja, energetyka, transport itd. Jest to uproszczony podział, który polega na przypisaniu działania z Programu lub pojedynczego projektu do danego tematu dotacji. W przypadku przypisania działania jest to proces automatyczny, tzn. wszystkie projekty realizowane w ramach danego działania są przypisane do danego tematu dotacji.

Liczba projektów na mapie Polski nie zgadza się z sumą projektów w poszczególnych województwach. Dlaczego?

Na Mapie Dotacji UE występują „projekty ogólnopolskie”, które nie są przyporządkowane do województw. Projekty realizowane w kilku województwach lub w kilku powiatach występują kilkakrotnie – w każdym województwie/powiecie, gdzie był realizowany projekt.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat poszczególnych Funduszy bądź Programów?

Zapraszamy na Portal Funduszy Europejskich, gdzie publikujemy wszystkie niezbędne informacje o Funduszach Europejskich.

Czy Mapa Dotacji UE jest dostępna dla osób niepełnosprawnych?

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze strony były w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. Serwis Mapa Dotacji UE został zweryfikowany pod kątem spełniania wytycznych WCAG 2.0 ponadto jest stroną dostępną za pomocą czytników ekranów. W przypadku pojawienia się problemów lub uwag i sugestii prosimy o kontakt poprzez formularz zgłoszeniowy lub na adres e-mail mapa@mr.gov.pl.

Nie znalazłaś/eś odpowiedzi na pytanie?

Napisz do nas!

separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska