Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo

O mapie dotacji

pytania i odpowiedzi

Czym jest Mapa Dotacji?

Mapa Dotacji to serwis internetowy dostępny pod adresem www.mapadotacji.gov.pl od 2007 roku. Serwis prezentuje projekty realizowane na terytorium Polski, współfinansowane z Funduszy Europejskich w perspektywach 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020. Obecnie Mapa Dotacji zawiera 298 548 projektów (88 545 projektów zrealizowanych w latach 2004-2006; 106 352 projekty zrealizowane w latach 2007-2013 oraz 103 651 projekty z perspektywy 2014-2020).

Mapa Dotacji UE jako źródło pomysłów

Wiele projektów zostało opisane szczegółowo tak, aby pokazać jak wiele zmienia się wokół nas dzięki Funduszom Europejskim. Zachęcamy wszystkich do oglądania zdjęć, prezentacji czy innych materiałów multimedialnych.
Mapa Dotacji UE jest też miejscem otwartym na Państwa opisy, zdjęcia czy prezentacje projektów, zapraszamy do współtworzenia z nami serwisu i dzielenia się informacjami na temat inwestycji współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Jak dodać zdjęcie i opis do projektu?

Zapraszamy do dzielenia się informacjami na temat projektów. Aby dodać zdjęcie, opis lub inny materiał do projektu należy najpierw odnaleźć właściwą inwestycję poprzez wyszukiwarkę, następnie należy wybrać zakładkę Zdjęcia i opisy internautów, wypełnić formularz i przesłać odpowiednie pliki lub teksty. Wszystkie treści na serwisie są moderowane, a zdjęcia i opisy pojawią się na Mapie po akceptacji administratora.

Jak długo trwa akceptacja przez administratora mojego opisu przesłanego na Mapę Dotacji?

Każdy wysłany materiał wymaga potwierdzenie poprzez kliknięcie w odsyłacz (link), przesyłany automatycznie na adres e-mail podany przez Internautę. Po potwierdzeniu materiał jest przekazywany do administratora Mapy Dotacji UE. W razie zgodności z regulaminem materiał jest akceptowany do dwóch dni roboczych od kliknięcia przez Internautę potwierdzenia. W wyjątkowych sytuacjach materiał może być akceptowany w terminie do 5 dni roboczych.

W przypadku niepojawienia się przesłanych materiałów we wskazanym wyżej terminie prosimy o kontakt poprzez formularz zgłoszeniowy lub e-mail: mapa@miir.gov.pl.

Skąd wzięły się dane na Mapie Dotacji UE?

Dane dotyczące projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w latach 2007-2013 oraz 2014-2020 gromadzone są w Centralnym Systemie Teleinformatycznym (CST). Więcej informacji o systemie informatycznym można znaleźć pod adresem Centralny System Teleinformatyczny.

Z jakiego okresu są dane?

Mapa Dotacji UE prezentuje informacje o wszystkich realizowanych w Polsce, i zarządzanych przez Polskę, projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich według danych aktualizowanych co miesiąc. Dane prezentowane obecnie na Mapie Dotacji zostały zaktualizowane według stanu na 2 maja 2023 roku.

Jeśli potrzebujesz szczegółowych danych projektów dla perspektywy 2014-2020, sięgnij do raportu, który publikujemy na stronie Portalu Funduszy Europejskich.

Dlaczego na Mapie Dotacji UE nie ma projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i z Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-2013?

W perspektywie finansowej 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejski Fundusz Rybacki zostały wyłączone z funduszy strukturalnych i są realizowane jako instrument wspólnej polityki rolnej oraz wspólnej polityki rybołówstwa, dlatego też projekty realizowane w ramach ww. funduszu nie zostały ujęte na Mapie Dotacji UE.

Dlaczego na Mapie Dotacji UE są projekty z bardzo niskimi wartościami dofinansowania?

W serwisie Mapa Dotacji UE publikowana jest informacja o wszystkich projektach w Polsce, które otrzymały dofinansowanie z Funduszy Europejskich. W zależności od zasad poszczególnych konkursów realizacja niektórych projektów jest podzielona na części lub etapy. Niskie wartości mogą występować wówczas, gdy dotyczą tylko jednej części składowej projektu. Przykładem takich przedsięwzięć są projekty realizowane w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (Działanie 6.1 Paszport do eksportu), które składają się z dwóch etapów: opracowania i wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu.

Dlaczego na Mapie Dotacji UE są projekty o wartości dofinansowania wynoszącej „0”?

Fundusze Europejskie w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (Działanie: 1.4 Wsparcie projektów celowych i 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników B+R, Programu Innowacyjna Gospodarka) współfinansują projekty, na które składają się dwa powiązane ze sobą etapy: badania oraz wdrożenia wyników badań. Do 2010 r. każdy z tych etapów był realizowany oddzielnie tzn. podpisywana była osobna umowa o dofinansowanie. Wsparcie drugiego etapu projektu było uzależnione od zakończenia badań oraz ekonomicznej opłacalności wdrożenia ich wyników. W przypadku niezakończenia badań lub braku opłacalności projektu kolejny etap nie był realizowany, a kwota dofinansowania wynosi „0”.

Jak wyliczane są wartości finansowe przy projektach realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej?

Projekty realizowane w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej posiadają wartości w euro. W celu dostosowania do Mapy Dotacji UE są one przeliczane na zł po kursie określonym w rozporządzeniu dla Zamówień Publicznych. Aktualny kurs jest dostępny na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

Nie mogę znaleźć projektów realizowanych w ramach Mechanizmów Finansowych. Dlaczego?

Fundusze Europejskie są finansowane przez państwa członkowskie UE, natomiast Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarsko-Polski Program Współpracy są finansowane przez państwa nienależące do UE, a korzystające z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ze względu na inne systemy gromadzenia danych o tych projektach Mapa Dotacji UE nie zawiera danych dla programów finansowanych przez kraje nienależące do UE.

Chciałbym uzyskać informacje o projektach dla konkretnej gminy, ale mogę to zrobić tylko dla województwa i powiatu. Dlaczego?

Ze względu na liczne projekty realizowane na obszarze większym niż gmina oraz trudności przyporządkowania konkretnych wartości finansowych do określonego obszaru (np.: budowa drogi, kanalizacji czy zakup taboru kolejowego) na Mapie Dotacji UE podawane są dane do poziomu powiatu.

Czy Mapa Dotacji UE zawiera uproszczenia w danych?

Na Mapie Dotacji UE publikowane są dane o wykorzystaniu Funduszy Europejskich w podziale na województwa i powiaty. Podział ten jest uproszczony to znaczy, że:

  • Wartość umów realizowanych na terenie większym niż jedno województwo lub powiat nie została podzielona proporcjonalnie pomiędzy województwa lub powiaty tzn. w każdym powiecie jest podana cała wartość projektu;
  • Wartość umów, dla których zaznaczono, że są to „projekty ogólnopolskie” została wyszczególniona osobno (nie dokonano podziału na 16 województw);

Na stronie głównej Mapy Dotacji jest możliwe wyszukiwanie poprzez wskazanie województwa na konturowej mapie Polski.

Mapa Dotacji UE zawiera podział na tematy dotacji np.: nauka i edukacja, energetyka, transport itd. Jest to uproszczony podział, który polega na przypisaniu działania z Programu lub pojedynczego projektu do danego tematu dotacji. W przypadku przypisania działania jest to proces automatyczny, tzn. wszystkie projekty realizowane w ramach danego działania są przypisane do danego tematu dotacji.

Na Mapie Dotacji UE występują „projekty ogólnopolskie”, które nie są przyporządkowane do województw.

Przypisanie projektu do powiatu następuje automatycznie i może mieć wpływ na dane dotyczące liczby projektów w danym powiecie. Nie wszystkie projekty można przyporządkować konkretnemu powiatowi, np.: zakup taboru kolejowego, kampania reklamowa województwa, pomoc techniczna dla programu itd. W przypadku stwierdzenia, że znaleziony projekt, jest błędnie przypisany do powiatu – prosimy o kontakt.

Liczba projektów na mapie Polski nie zgadza się z sumą projektów w poszczególnych województwach. Dlaczego?

Na Mapie Dotacji UE występują „projekty ogólnopolskie”, które nie są przyporządkowane do województw. Projekty realizowane w kilku województwach lub w kilku powiatach występują kilkakrotnie – w każdym województwie/powiecie, gdzie był realizowany projekt.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat poszczególnych Funduszy bądź Programów?

Zapraszamy na Portal Funduszy Europejskich, gdzie publikujemy wszystkie niezbędne informacje o Funduszach Europejskich.

Czy Mapa Dotacji UE jest dostępna dla osób niepełnosprawnych?

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze strony były w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. Serwis Mapa Dotacji UE został zweryfikowany pod kątem spełniania wytycznych WCAG 2.0 ponadto jest stroną dostępną za pomocą czytników ekranów. W przypadku pojawienia się problemów lub uwag i sugestii prosimy o kontakt poprzez formularz zgłoszeniowy lub na adres e-mail mapa@miir.gov.pl.

Promocja

Przygotowaliśmy zestaw grafik i banerów, które można swobodnie wykorzystywać na innych stronach internetowych do promocji Mapy Dotacji UE. Zapraszamy do dzielenia się informacją o serwisie. W przypadku pytań lub problemów technicznych prosimy o kontakt.