tutaj jesteś: Strona główna > Regulamin

Zobacz, jak Polska zmienia się dzięki Funduszom Europejskim

Regulamin

 

I. Definicje

 

Poniższe wyrazy pisane w treści niniejszego regulaminu wielką literą, należy rozumieć następująco:

  1. Serwis – serwis internetowy pod nazwą „Mapa Dotacji UE”, dostępny pod adresem www.mapadotacji.gov.pl, umożliwiający przesyłanie i publikowanie opisów, zdjęć, filmów i prezentacji dotyczących projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich;
  2. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania z Serwisu;
  3. Użytkownik – oznacza każdą pełnoletnią osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, a w szczególności korzysta przesyłając opisy, zdjęcia, filmy i prezentacje za pośrednictwem Serwisu;
  4. Materiały – opisy, zdjęcia, filmy i prezentacje dotyczące projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, które są przesyłane za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika;
  5. Administrator – administrator Serwisu, którym jest Minister Inwestycji i Rozwoju.

 

II. Postanowienia wstępne

 

  1. Serwis służy prezentacji danych dotyczących wykorzystania Funduszy Europejskich w Polsce, pochodzących z Centralnego Systemu Teleinformatycznego (SL 2014), Systemu Realizacji Projektów 2004-2006. Na potrzeby Serwisu dane zawierają uproszczenia. Uproszczone dane mogą różnić się od stanu faktycznego. Stosowna informacja została umieszczona w Serwisie w zakładce „Pomoc”.
  2. Serwis jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
  3. Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem Serwisu Administrator podejmuje poprzez Departament Informacji i Promocji oraz Departament Informatyki w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, e-mail: mapa@miir.gov.pl.

 

III. Zasady korzystania z Serwisu przez Użytkownika

 

  1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
  2. W ramach korzystania z Serwisu Użytkownik może kontaktować się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
  3. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem się przez Użytkownika do jego przestrzegania, przy czym:

   1) przesyłanie Materiałów wymaga złożenia przez Użytkownika oświadczeń o:

   a) zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego treści,

   b) wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika;

   2) kontakt z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie wymaga złożenia przez Użytkownika oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika.

  4. Użytkownik, aby opublikować Materiały w Serwisie, jest zobowiązany podać adres swojej poczty elektronicznej oraz potwierdzić zamiar publikacji Materiałów w Serwisie poprzez kliknięcie w otrzymany pod ten adres link aktywacyjny, przesłany przez Administratora.

  5. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz zobowiązany jest nie podejmować działań, które mogą naruszyć bezpieczeństwo lub prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

  6. Użytkownik ma prawo korzystać z każdej z usług (funkcjonalności) dostępnych w Serwisie.

  7. W Serwisie nie mogą być publikowane Materiały:

1) o charakterze nie związanym z tematyką Serwisu, w szczególności Materiały o charakterze reklamowym lub Materiały mające na celu prowadzenie agitacji politycznej lub religijnej;

2) których treść lub publikacja narusza prawa innych podmiotów, w tym narusza ich prawa autorskie lub prawa chroniące ich wizerunek;

3) sprzeczne z prawem polskim, w szczególności Materiały wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujące przemoc, propagujące nielegalne używki;

4) uznawane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszające zasady życia społecznego;

5) zawierające wulgaryzmy lub zawierające błędy językowe (w szczególności takie, wskutek których treść Materiałów jest niezrozumiała).

 

IV. Administrator 

 

  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników będące następstwem wykorzystania danych zawartych w Serwisie. 
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Materiałów i ich publikację w Serwisie.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do:

   1) uniemożliwienia opublikowania Materiałów w Serwisie oraz prawo do ich usunięcia z Serwisu, jak też prawo do wprowadzania zmian w Materiałach opublikowanych w Serwisie (moderowania Materiałów) – w szczególności Materiałów niezgodnych z Regulaminem;

   2) wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych w Serwisie;

   3) wprowadzania zmian w Regulaminie.

  4. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu oraz zobowiązuje się do udzielania Użytkownikom pomocy w zakresie korzystania z Serwisu. 

 

V. Prawa autorskie 

 

  1. Użytkownik przesyłając Materiały do publikacji w Serwisie udziela Administratorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji do Materiałów.
  2. Z chwilą przesłania Materiałów licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony, bez ograniczeń co do terytorium i liczby egzemplarzy, w zakresie pól eksploatacji:

   1) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem oraz cyfrowo;

   2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem oraz cyfrowo;

   3) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej lub multimedialnej, do baz danych;

   4) publiczne udostępnianie w dowolny sposób w Internecie, np. w ramach dowolnych stron internetowych administrowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju lub na dedykowanych stronach promocyjnych;

   5) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych lub cyfrowych, posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, smartphonów, palmtopów, tabletów itp.);

   6) wyświetlanie;

   7) użyczanie;

   8) obróbka cyfrowa w celu dostosowania do wymogów Serwisu;

   9) wykorzystanie w różnych formatach (w tym w postaci drukowanej) w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania do innych utworów lub tworzenia opracowań (abstraktów) oraz przekładania na języki obce;

   10) wykorzystanie w celu promocji Serwisu oraz do innych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym prowadzonych przez Administratora.

  3. Udzielona przez Użytkownika licencja obejmuje prawo Administratora do udzielania dalszych licencji do Materiałów.

  4.  Z chwilą przesłania Materiałów Użytkownik udziela Administratorowi zgody na wykorzystanie swojego wizerunku zawartego w Materiałach. Zgoda zostaje udzielona nieodpłatnie, na czas nieoznaczony i obejmuje prawo wykorzystania wizerunku Użytkownika w sposób i zakresie wynikających z korzystania z Materiałów na warunkach udzielonej licencji. 

VI. Dane osobowe

 

   1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników podanych w formularzu rejestracyjnym jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4 (www.miir.gov.pl/strony/kontakt/ministerstwo/). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): IOD@miir.gov.pl
   2. Zawarte w Serwisie dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
   3. Maksymalny zakres danych osobowych przetwarzanych przez Administratora to adres e-mail oraz imię i nazwisko Użytkownika.
   4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w Serwisie wyłącznie w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz w celu kontaktowania się Administratora z Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Serwisu.
   5. Przetwarzane w Serwisie dane osobowe Użytkownika nie są udostępniane przez Administratora podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, kiedy obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa.
   6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Użytkownikowi przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wypełnienie formularza: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wycofanie-zgody
   8. Użytkownikowi, który wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   9. Dane osobowe Użytkownika ulegają usunięciu z Serwisu niezwłocznie po odwołaniu przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

   1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go przez Administratora w Serwisie.
   2. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się obowiązujące z dniem opublikowania ich przez Administratora w Serwisie.
   3. Zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu lub naruszeń Regulaminu powinny być przesyłane pocztą elektroniczną pod adres: mapa@miir.gov.pl.
separator dolny

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2007-2019
Fundusze europejskie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Unia Europejska