Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Otwarci na pracę z POWER-em!

Name of the beneficiary
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I HANDLU W OŚWIĘCIMIU
Project value
756 213,60 zł
Co-financing from the EU
637 336,82 zł
Voivodeship
małopolskie
County
program
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
action
1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Cel.gł.projektu będzie podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 44 os.młodych (24K/20M), w tym os. z niepełnosprawnościami w wieku 15-29 lat,w tym 40 osób biernych zawodowo oraz 4 os. imigranci/imigrantki, reemigranci/reemigrantki z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 zamieszkujących na terenach wiejskich położone poza ZIT, (uczą się lub pracują w rozumieniu KC) w woj.małopolskim w okresie od 01.03.2020 do 30.11.2022 r. i bezpośrednio po nim. W ramach zadań projektowych wszyscy UP zostaną objęci indywidualnym wsparciem dostosowanym do własnych potrzeb. Cel ten osiągnięty zostanie w wyniku wdrożenia następujących instrumentów: a. Diagnoza potrzeb UP oraz pomoc w opracowaniu IPD, b. Wsparcie doradcy zawodowego,coacha, c. Wsparcie pośrednika pracy przez cały czas realizacji projektu i pomoc w znalezieniu zatrudnienia, d. Organizację kursów i staży dla UP, Dzięki realizacji powyższych form wsparcia osiągnięte zostaną następujące rezultaty: a.uzyskanie wysokiej jakości ofert zatrudnienia i/lub kształcenia przez wszystkich uczestników projektu; b.osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej co najmniej w wysokości określonej w Regulaminie konkursu; c.osiągnięcie założonych we wniosku wskaźników produktu.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl