Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

ZYSK Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - wsparcie przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi

Name of the beneficiary
FUNDACJA INNOWACJA I WIEDZA
Project value
2 056 126,08 zł
Co-financing from the EU
1 747 707,16 zł
Voivodeship
łódzkie
County
m. Łódź
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
action
8.3. Wsparcie przedsiębiorczości
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Proj.realiz.od I 2020 do VIII 2021 na terenie woj.łódzkiego,tj.w Łodzi w obrębie obszaru objętego programem rewitalizacji. Przedmiotem proj.jest udzielenie kompleks.wsparcia(finans.i merytor.) pozostającym bez pracy UP,a przez to wzrost poziomu samozatrudnienia.Wsparciem w proj.objęte 42os. zamieszkujące obszar rewitaliz.w obrębie miasta Łodzi lub os.przeniesione w zw.z wdrażaniem procesu rewitaliz.100% UP stanowią os.pozostające bez pracy (w tym os.bezrobotne-32os.i os.bierne zaw.-10os.) w wieku 30l.i więcej,zamierzające założyć własną działalność gosp.Wśród UP os.znajdujące się w najtrudniejszej syt.na rynku pracy-37os.i max.5 M w wieku 30-49l.,które nie należą do gr.os.w najtrudniejszej syt.na rynku pracy. Cel gł.proj.to podniesienie poziomu przedsiębiorczości wśród 42 (min.24 K) pozostających bez zatrudnienia mieszkańców obszarów rewitalizowanych w obrębie miasta Łodzi,zamierzających rozpocząć własną działalność gosp.poprzez udzielenie im kompleksowego wsparcia doradczo-szkoleniowego,a 32 z nich wsparcia finans.,skutkujące założeniem 32 nowych firm w okresie I 2020-VIII 2021. Najważniejsze rezultaty proj. •L-ba osób,które podjęły działalność gosp.-32 •L-ba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działaln.gosp.-32 ZADANIA W PROJ.: 1:DIAGNOZA PREDYSPOZYCJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSP. 2:WSPARCIE DORADCZO-SZKOLENIOWE PRZED ZAŁOŻENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSP. 3:OCENA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSP. 4:JEDNORAZOWE DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSP. 5:UDZIELANIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Proj.realiz.w sposób kompleksowy-proj.obejmuje: 1.dotacje na uruchomienie działalności gosp.wraz z finans.wsparciem pomostowym oraz 2.wsparcie szkolen.i doradcze[KD3] Proj.realiz.zg.z Wytycznymi w zakresie realiz.przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obsz.rynku pracy na l.2014–2020, Rozdz.4–Założ.dot.realiz.proj.w zakresie wsparcia przedsięb.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl