Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO RADZYŃ PODLASKI
wartość projektu
28 361 074,58 zł
dofinansowanie z UE
19 355 856,21 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
radzyński
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt obejmuje wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych w zespole – pałacowo parkowym Potockich w Radzyniu Podlaskim i przystosowania obiektu do nowych funkcji oraz odtworzenie historycznej przestrzeni miejskiej poprzez przebudowę placu publ. „Rynek”. Rewitalizacja zespołu pałacowego obejmuje: – remont i przebudowę wnętrz korpusu głównego wraz z instalacjami wewn.; – wykonanie podłóg i posadzek w pomieszczeniach; – remont elewacji budynku w zakresie elewacji korpusu głównego i skrzydła wschodniego – przebudowie nawierzchni dziedzińca, wykonaniu odwodnienia terenu, przebudowie sieci podziemnych, remoncie muru oporowego z wykonaniem publ. WC. Rewitalizacja placu publ. „Rynek” polega na wymianie nawierzchni placu wraz z niweletą terenu, przebudowie kan. Deszcz., budowie fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą, przebudowie schodów do bud. mieszkalnych z usługami w parterze pierzei północnej, budowie oświetlenia placu. GRUPĘ DOCELOWĄ stanowią mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz mieszkańcy spoza obszaru, turyści-projekt nie zakłada realokacji / przesiedlania mieszkańców z ob. rewitalizacji. WSKAŹNIKI – Liczba wspartych obiektów infrastr. zlokaliz. na rewitaliz. obszarach – 2 szt.; – Budynki publ. lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich (CI39) – 2 366 m2; – Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacji – 1,22 ha; – Liczba obiektów dostosow. do potrzeb osób z niepełnosprawnych – 2 szt.; – Liczba wspartych obiektów infrastr. zlokalizowanych na rewitalizow. obszarach – 2 szt.; – Powierzchnia użytkowa budynków przygotowanych pod działalność gosp. – 168,51 m2 – Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana [ ] – 5155 m2; – Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury [ ] – 5.000 os. WARTOŚĆ P.: 28.361.074,58 zł brutto.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.