Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Modernizacja zdegradowanego obiektu krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku.

kategoria
nazwa beneficjenta
MIASTO KRAŚNIK
wartość projektu
25 050 000,00 zł
dofinansowanie z UE
12 000 000,00 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
kraśnicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
13.3. Rewitalizacja obszarów miejskich
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt jest kompleksową odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby i problemy wynikające z braku ich zaspokojenia i obejmuje poprawę warunków i jakości życia mieszkańców Kraśnika. Realizowany będzie na wyznaczonych w LPR obszarach rewit. Zadania przewidziane do realizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym: Studium Wykonalności, Zarządzanie projektem, Promocja projektu, Inspektor nadzoru, Roboty budowlane [rozbudowa i przebudowa budynku, usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną, przebudowa ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc postojowych, budowa oświetlenia zewnętrznego i instalacji kanalizacji zewn.], Zakup wyposażenia [wyposażenie obiektu pływ., sprzęt ratowniczy, s. basenowy, kasa]. Wszystkie wymieniowe działania określone zostały w LPR jako priorytetowe a ich szczegółowa specyfikacja zawarta w opracowanej dokumentacji technicznej (w załączeniu). Grupę docelową stanowią mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz mieszkańcy spoza obszaru, turyści-projekt nie zakłada realokacji / przesiedlania mieszkańców z ob. rewitaliz. Wskaźniki: Liczba wspartych obiektów infrastr. zlokaliz. na rewitaliz. obszarach – 1 szt.; Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich – 2 808,40 m2; Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacji – 1,316 ha; Liczba obiektów dostosow. do potrzeb osób z niepełnosprawn. – 1 szt; Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej / kulturalnej / turystycznej będącej przedmiotem projektu – 70.000 osoby/rok; Powierzchnia użytkowa budynków przygotowanych pod działalność gosp. – 2 808,40 m2; Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] – 8; Liczba przedsiębiorstw ulokowanych [ ] – 1 szt.. Celem projektu jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców Miasta Kraśnik, a także zwiększenie aktywności społecznej, atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej miasta i regionu, poprzez modernizację zdegradowanego obiektu krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.