Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Opracowanie inteligentnego systemu predykcyjnego dla sektora turystycznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod fuzji danych wielowymiarowych i uczenia maszynowego

kategoria
nazwa beneficjenta
Q&Q SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
3 652 577,13 zł
dofinansowanie z UE
2 554 357,79 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
m. Gdańsk
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Numer_referencyjny_programu_pomocowego: SA.41471(2015/X) Przeznaczenie_pomocy_publicznej: art. 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014). Celem projektu jest realizacja prac badawczych i rozwojowych prowadzących do opracowania, unikalnego na skalę światową. inteligentnego systemu predykcji cen ofert turystycznych wykorzystującego najnowsze osiągnięcia w dziedzinie przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) oraz uczenia maszynowego (machine learning), ze szczególnym uwzględnieniem uczenia głębokiego (deep learning). Rozwiązania będące przedmiotem projektu będą wykorzystywały unikalne, dedykowane na rynek turystyczny algorytmy predykcyjne cen ofert turystycznych na przykładzie wycieczek zorganizowanych, oparte zarówno o dane historyczne, jak i biorące pod uwagę czynniki zewnętrzne mogące mieć wpływ na cenę oferty turystycznej. Podejście uwzględniające zewnętrzne i wewnętrzne determinanty ceny turystycznej będzie pierwszą systemową próbą zbadania wpływu różnych czynników na ceny turystyczne wycieczek zorganizowanych w skali światowej. Rozwiązania tego typu, dedykowane na rynek turystyczny, nie są dostępne w Polsce, ani na świecie. Efektem realizacji projektu będzie wypracowanie innowacyjnych rozwiązań pozwalających na efektywny dobór ofert turystycznych przez konsumentów na podstawie informacji dostarczanych przez mechanizmy predykcji cen (segment B2C) oraz na zaawansowane analizy danych historycznych dla całego rynku tur. udostępniane w ramach usługi Software as a Service dla podmiotów działających na rynku tur. (segment B2B). Cele projektu zostaną osiągnięte w wyniku realizacji 9 zadań: 5 zadań o charakterze badań przemysłowych, 4 zadań o charakterze eksperymentalnych prac rozwojowych, 1 zadania w postaci prac przedwdrożeniowych. Czas realizacji wyniesie 30 mc. Po przeprowadzeniu prac

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.