Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Strefa aktywizacji zawodowej III.

Name of the beneficiary
STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I HANDLU W OŚWIĘCIMIU
Project value
2 555 633,45 zł
Co-financing from the EU
2 172 288,43 zł
Voivodeship
małopolskie
County
chrzanowski
olkuski
oświęcimski
wadowicki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
action
8.2. AKTYWIZACJA ZAWODOWA
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej u 200 UP 130K i 70M oraz doprowadzenie do uzyskania i utrzymania zatrudnienia u min.45% osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujący powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski i wadowicki, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, kobiet oraz bezrobotnych mężczyzn, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej z ww grup na poziomie min.60%, do VIII 2022 r. Realizacja celu odbywać się będzie poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia dobieranego indywidualnie w zależności od potrzeb uczestnika projektu UP. Indywidualny Plan Działania IPD jest obligatoryjny dla wszystkich i stanowi punkt wyjścia do określenia ścieżki wsparcia minimum 2 formy dla każdego UP. Rodzaje wsparcia: poradnictwo zawodowe, wsparcie motywacyjne, psychologiczne, szkolenia kursy prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji, staże/praktyki zawodowe, pośrednictwo pracy, praca trenera zatrudnienia wspieranego, dotacje na doposażenie stanowiska pracy, Inteligentne biuro rozwój kompetencji cyfrowych. Projekt przewiduje środki na wsparcie towarzyszące w razie potrzeb UP: opieka nad dzieckiem/osobą zależną oraz poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną. Jeżeli będzie to niezbędne zostaną zastosowane mechanizmy racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Taki zestaw działań ma na celu osiągniecie głównego rezultatu jakim jest uzyskanie zatrudnienia UP i ich trwała integracja z rynkiem pracy.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl