Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
The title of the project

Gospodarka odpadami dla Doliny Redy i Chylonki

Name of the beneficiary
"Eko Dolina" Sp. zo.o.
Project value
100 784 777,52 zł
Co-financing from the EU
62 723 851,82 zł
Voivodeship
pomorskie
County
program
action
Inne
fund
Fundusz Spójności
perspective
2004 - 2006

Celem projektu było uporządkowanie gospodarki odpadami stałymi w ramach systemu MIX, polegającego na kompleksowych działaniach organizacyjnych, legislacyjnych i edukacyjnych dla wdrożenia nowoczesnej gospodarki odpadami komunalnymi. System ten obejmował siedem pomorskich gmin zamieszkałych w sumie przez ponad 400 tys. osób.

W ramach projektu powstał zakład unieszkodliwiania odpadów. Inwestycję rozpoczęto po zamknięciu i rekultywacji składowiska eksploatowanego przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chyloni” od wybudowania sfinansowanej ze środków własnych i eksploatowanej od stycznia 2003 r. kwatery składowania odpadów.

W I etapie projektu wybudowano obiekty takie jak sortownia odpadów surowcowych i zmieszanych o rocznej przepustowości 50 000 Mg (2 zmiany), budynek socjalny, segment demontażu urządzeń chłodniczych i sprzętu RTV i AGD, pryzmową kompostownię odpadów zielonych, magazyn czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, segment przerobu gruzu budowlanego, kwaterę magazynowa odpadów budowlanych, kwaterę magazynową jednorodnych grup odpadów, segment demontażu odpadów wielkorozmiarowych, segment pozyskiwania i wykorzystania biogazu, boksy na surowce wtórne, segment przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych, podczyszczalnię odcieków i ścieków oraz obiekty infrastruktury techniczno-administracyjnej.

W II etapie wybudowano kompostownie odpadów organicznych, rozbudowano sortownie odpadów oraz wybudowano kwatery składowej dla odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Kompostownia funkcjonuje jako część składowa zakładu w oparciu o infrastrukturę i wyposażenie powstałe w ramach pierwszego etapu. Projektowana kompostowania przeznaczona jest dla odpadów organicznych z selektywnej zbiórki (tzw. „Bio”), odpadów zielonych z utrzymania zieleni miejskiej oraz odpadów organicznych odseparowanych z odpadów zmieszanych. Docelowa łączna przepustowość kompostowni to ok. 30-35 tys. Mg rocznie.

Produkowany kompost można wykorzystywać m.in. jako warstwę rekultywacyjną starego składowiska, warstwę rekultywacyjną obecnie eksploatowanej kwatery składowej, co pozwoliło na oszczędności w wykorzystywaniu mas ziemnych, a także jako produkt sprzedawany na potrzeby rolnicze lub ogrodowe.

Sortownia po rozbudowie osiągnęła przepustowość 100 tys. Mg/rok i będzie przyjmuje dwa strumienie odpadów – selektywnie zebrane surowce wtórne oraz odpady zmieszane.

Po wybudowaniu nowej kwatery całkowita pojemność dwóch kwater wyniosła 4280 tys. m3. Przy rocznym prognozowanym dopływie strumienia odpadów do kwatery oraz średniej gęstości zagęszczonych odpadów 0,85 Mg/m3 okres eksploatacji kwatery wyniesie około 10 lat.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl