Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
The title of the project

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu

Name of the beneficiary
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Przemyślu
Project value
59 813 428,87 zł
Co-financing from the EU
29 175 899,40 zł
Voivodeship
podkarpackie
County
m. Przemyśl
program
action
Inne
fund
Fundusz Spójności
perspective
2004 - 2006

Uruchomiona w 1979 r. mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Przemyślu nie była przystosowana do usuwania związków biogennych (azot, fosfor). Wytwarzany w procesie technologicznym osad jest przetłaczany na odległość 8 km do otwartych zbiorników pól lagunowych. Fermentujący osad stwarza dużą uciążliwość zapachową dla otaczającego terenu i okolicznych mieszkańców. Stopień oczyszczania ścieków jest niewystarczający, a brak urządzeń gospodarki osadowej powoduje, że oczyszczalnia wymaga gruntownej modernizacji i rozbudowy. Urządzenia techniczne oczyszczalni są w znacznym stopniu wyeksploatowane i energochłonne.

Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia było dostosowanie parametrów odprowadzanych ścieków do obowiązujących norm i przepisów prawnych zarówno krajowych jak i Unii Europejskiej. Rozbudowa procesu technologicznego o blok gospodarki osadowej pozwolił na uzyskanie osadów pościekowych neutralnych dla środowiska naturalnego, a co za tym idzie nadających się do przyrodniczego wykorzystania. Teren po istniejących zbiornikach lagun osadowych zostanie zrekultywowany do celów przyrodniczych.

Realizacja inwestycji zapewniła zdolność do całkowitego oczyszczania ścieków dla całej społeczności miasta Przemyśla oraz sąsiadujących z nim gmin. Docelowo liczba ludności zamieszkującej teren zlewni przemyskiej oczyszczalni ścieków wyniesie prawie 90 tys. osób. Realizacja przedsięwzięcia kierowana była także do całej społeczności zamieszkującej w dolinie rzeki San poniżej miasta Przemyśl. Dostosowanie parametrów oczyszczonych ścieków do norm prawnych, a także uporządkowanie gospodarki osadowej, wpływa korzystnie na stan środowiska naturalnego i tym samym na polepszenie walorów przyrodniczych całego regionu.

Inwestycja obejmowała na terenie istniejącej oczyszczalni budowę nowych obiektów (piaskownik, pompownia piasku, zbiornik hydrolizy osadu wstępnego, komora napowietrzania, stacja dmuchaw, pompownia koagulanta, komora fermentacji termofilnej, komory fermentacji mezofilnej, stacja wymienników ciepła wraz z kotłownią technologiczną, stacja agregatów prądotwórczych, zbiornik odgazowania osadu, stacja odwadniania, zagęszczania i higienizacji osadu, plac składowy osadu, zbiornik retencyjny wód opadowych, zbiornik gazu, pochodnia gazowa, odsiarczalnia gazu, ujęcie gazu ziemnego wraz z przyłączem, sieć wody technologicznej, punkt zlewny, sieci technologiczne, sterownicze, energetyczne wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową i sterowniczą) oraz modernizację obiektów istniejących (pompownia główna z halą krat i skratek, piaskownik, osadniki wstępne, komory napowietrzania, osadniki wtórne, pompownia recyrkulacyjna, zagęszczacz osadu, sieć wodociągowa, budynki technologiczne, warsztatowe).

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl