Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

SEAPERFORMER - System zarządzania efektywnością statku jako narzędzie ograniczenia szkodliwego wpływu eksploatacji statku na środowisko naturalne

kategoria
nazwa beneficjenta
ENAMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
2 857 836,64 zł
dofinansowanie z UE
1 959 528,48 zł
Województwo
pomorskie
Powiat
m. Gdynia
program
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
działanie
1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Numer_referencyjny_programu_pomocowego: SA.41471(2015/X) Przeznaczenie_pomocy_publicznej: art. 25 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014). System SeaPerformer, którego prototyp zostanie opracowany w ramach Projektu, jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynkowe na zaawansowane systemy zarządzania efektywnością statków. Jeśli prace badawczo-rozwojowe zakończą się powodzeniem i cele Projektu zostaną osiągnięte, będzie to rozwiązanie znacznie wyprzedzające konkurencję na rynku światowym. System zarządzania efektywnością (SZE) statku jest zaawansowanym rozwiązaniem łączącym funkcjonalność systemu informatycznego przetwarzania znacznych ilości danych oraz sieci rozproszonych sensorów pozwalających na identyfikację stanu i warunków eksploatacji statku. Właściwa analiza pozyskiwanych w trakcie żeglugi danych pozwala na identyfikację modelu opisującego eksploatację jednostki. To z kolei otwiera możliwość doboru parametrów żeglugi w taki sposób, aby obniżyć koszty eksploatacji i szkodliwy wpływ na środowisko (poprzez optymalizację zużycia paliw). Prace badawczo-rozwojowe w ramach Projektu będą bazować na modelu opracowanym teoretycznie w roku 2014 przez kierownika B+R Projektu w ramach rozprawy doktorskiej [1]. Projekt przewiduje rozwinięcie i weryfikację tej metody w warunkach laboratoryjnych w fazie badawczej oraz ocenę jej skuteczności w warunkach rzeczywistych w fazie rozwojowej. Znaczenie systemów zarządzania efektywnością energetyczną statku wzrosło wraz z wprowadzeniem w 2013 roku przez Międzynarodową Organizację Morską wymogów określania Planu Zarządzania Efektywnością Energetyczną Statku (SEEMP).

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.