Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
tytuł projektu

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

nazwa beneficjenta
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
wartość projektu
234 670 000,00 zł
dofinansowanie z UE
144 500 000,00 zł
Województwo
projekt ogólnopolski
Powiat
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
działanie
2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
fundusz
Fundusz Spójności
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania są ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: susza i pożary, powodzie i podtopienia czy niszczące działanie wód wezbraniowych.

Dzięki projektowi możliwe jest rozwijanie systemów małej retencji, spowalnianie odpływu wody, zwiększanie zasobów wodnych oraz odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, co ma pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej.

W przedsięwzięciu uczestniczy 113 nadleśnictw z terenów nizinnych położonych w 16 województwach.

Nadleśnictwa realizują inwestycje związane z:

  • budową, przebudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
  • budową, przebudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
  • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
  • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Ważnym aspektem prac jest wykorzystywanie w jak najszerszym zakresie materiałów naturalnych takich jak kamień, drewno, faszyna (gałązki wierzbowe) i lokalny grunt.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody oraz wykonanie 1181 obiektów hydrotechnicznych (małej retencji) oraz kompleksowych zadań, czyli grup obiektów i różnych rozwiązań technicznych oraz działań przyrodniczych z zakresu przywracania funkcji obszarom mokradłowym oraz zabezpieczania przeciwerozyjnego dróg, osuwisk.

Zachecamy do obejrzenia filmu o projekcie: https://www.youtube.com/watch?v=0N67xzNsMT4

Projekt jest kontynuacją działań realizowanych przez Lasy Państwowe w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” współfinansowanego z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.