Skip to main content Contact
UE logo
prev slide next slide
imageimageimage
The title of the project

Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie.

Name of the beneficiary
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
Project value
22 833 862,86 zł
Co-financing from the EU
15 882 811,73 zł
Voivodeship
mazowieckie
County
m.st. Warszawa
program
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
action
2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego
fund
Fundusz Spójności
perspective
2014 - 2020

Projekt zakłada uporządkowanie i odnowienie istniejących terenów zieleni na terenie m.st. Warszawy oraz zagospodarowanie terenów nowych i ich włączenie do Parku Pole Mokotowskie i Parku Ogrody Kosmosu.

Koncepcje utworzenia i modernizacji parków przewidują stworzenie terenów zieleni o naturalistycznym charakterze, zbliżonym do dzikiego, o powierzchni w ponad 70% biologicznie czynnej, pokrytej zielenią, ponadto przewidują że część istniejących zbiorowisk zostanie zaadoptowana do nowych nasadzeń, co zwiększy ilość gatunków roślin i zwiększy tym samym udział roślin rodzimych podnosząc różnorodność biologiczną.

W projekcie przewiduje się także adaptację i uzupełnienie budek lęgowych oraz poidełek a nasadzenia zapewnią schronienie i warunki gniazdowania wielu gatunków ptaków. Wszystkie ubytki zieleni podczas prowadzenia prac zostaną skompensowane nowymi nasadzeniami w gatunki krajowe współtworzące lokalne ekosystemy, istniejące drzewa o cennych rozmiarach zostaną zachowane, a gatunki inwazyjne – obce zostaną wyeliminowane.

W Parku Żeromskiego znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie pl. Wilsona nowe nasadzenia w połączeniu z wykonaniem niezależnego ujęcia wody pozwolą na zwiększenie bioróżnorodności Parku Żeromskiego oraz zwiększenie dostępności i atrakcyjności tego terenu dla mieszkańców Dzielnicy Żoliborz.

Celem projektu jest odnowienie terenu zaniedbanego, zniszczonego działalnością człowieka, przeciwdziałanie marginalizacji tego obszaru, poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym stateczności skarp oraz tworzenie warunków do rekreacji i wypoczynku mieszkańców.

Wszystkie parki będą obiektem otwartym, dostępnym bezpłatnie dla wszystkich użytkowników i dostosowanym dla osób niepełnosprawnych.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl