Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Przygotowanie terenów inwestycyjnych gminy Gromadka w otoczeniu LSSE Krzywa

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA GROMADKA
wartość projektu
1 970 856,74 zł
dofinansowanie z UE
1 363 083,32 zł
Województwo
dolnośląskie
Powiat
bolesławiecki
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
działanie
1.3. Rozwój przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Przedmiotem projektu jest przygotowanie terenów inwestycyjnych dla rozwoju przedsiębiorczości MSP w gminie Gromadka. Projekt zakłada uporządkowanie i uzbrojenie terenu po byłej bazie wojsk radzieckich w celu stworzenia warunków rozwoju MSP. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Gromadka w powiecie Bolesławieckim, województwo dolnośląskie. Inwestycja prowadzona będzie na zdegradowanych terenach powojskowych, dawnej bazy lotniczej wojsk radzieckich. Aktualnie teren bazy jest nieużywany i dysfunkcyjny, albowiem nie pełni żadnych istotnych pierwotnych funkcji. Projekt ma na celu nadanie terenowi nowych funkcji użytkowych. Lokalizacja inwestycji stanowi teren objęty Obszarem Strategicznej Interwencji, Zachodni Obszar Interwencji (ZOI). Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka teren inwestycji określony jest jako „ tereny obiektów produkcyjnych, baz, składów, magazynów”. (wypis z pzp stanowi załącznik nr 1 do studium wykonalności). Zewnętrzna infrastruktura komunikacyjna umożliwia swobodny dostęp do terenu inwestycji. Decydują o tym: – bliskość autostrady A4 nowooddany zjazd/wjazd na autostradę bezpośrednio z obszaru terenów inwestycyjnych gminy i LSSE, – w odległości około 3km od w/w znajduje się węzeł autostrad A4 i A18 – opisane w rozdz. 1.2. przebieg linii kolejowych oraz sieć dróg powiatowych i gminnych, – wyposażenie terenu w wewnętrzne drogi o nawierzchni betonowej. Opisane wyżej elementy infrastruktury drogowej stanowią o wysokim poziomie dostępności komunikacyjnej terenu inwestycji Więcej informacji w zakresie dostępności komunikacyjnej obszaru inwestycji zawarto w rozdziale 1.3 studium wykonalności. Grupą docelową projektu są małe i średnie przedsiębiorstwa, którzy na obszarze stanowiącym teren inwestycji, w wyniku realizacji projektu uzyskają lepsze warunki rozwoju i prowadzić będą na tym terenie działalność gospodarczą, przynajmniej w okresie trwałości projektu. Wśród potencjalnych odbiorców projektu znajdują

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.