Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Zdrowe życie w Łodzi

nazwa beneficjenta
EWA ANNA MENES NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA SPECJALISTYCZNA DR EWA ANNA MENES
wartość projektu
1 770 276,84 zł
dofinansowanie z UE
1 504 735,31 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
m. Łódź
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych oraz poprawa jakości opieki zdezinstytucjonaliz.dla 40osób niesamodzielnych(35K/5M)w wieku pow.45l zamieszkałych na terenie woj.łódzkiego m.Łodzi (Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego) oraz wsparcie opiekunów faktycznych tych osób w liczbie 40(30K/10M)w zakresie procesu opiekuńczego i przygotowania ich do pełnionych ról opiekunów,w okresie od1.IX.2017rdo30.IX.2020r.w Łodzi. Brak wsparcia w tym obszarze stanowi zdiagnozowany problem i przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia os.niesamodz.Dzięki realizacji projektu zwiększona zostanie dostępność procedur med.dla os.niesamodzielnych funkcjonujących w trybie opieki zdezinstytucjonaliz. GD: W ramach proj.wsparciem objęte będą poniższe GD(80osób65K-15M): 40osób stanowić będą os niesamodzielne (35K i 5M) osoby z diagnozą skali Barthel pomiędzy 41-60 pkt 40osób stanowić będą opiekunowie faktyczni (30K i 10M) Grupa kwalifikuję się do otrzymania wsparcia zgodnie z zapisami zawartymi w SzOOPiRK. Główne rezultaty: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu-8; Rezultaty osiągnięte będą poprzez realizację następujących działań: Świadczenie długoterminowej opieki zdrowotnej Zakup wyposażenia do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Poprzez utworzenie cyfrowych kanałów wspracia dla os.niesamodzielnych i ich opiekunów oraz dostosowanych do os.niesamodzilnych (forum internetowe, teleopieka).

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.