Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Program wsparcia osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych w powiatach zgierskim i brzezińskim

nazwa beneficjenta
MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
1 269 720,00 zł
dofinansowanie z UE
1 079 262,00 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Proj jest skierowany do 40 osób niesamodzielnych (30 K), głównie w wieku poprodukcyjnym, w tym 10 os niepełnospr. (6K), zamieszkałych w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym na terenie powiatów zgierskiego i brzezińskiego oraz ich 40 opiekunów faktycznych (35K,5 M). Proj będzie skierowany do osób niesamodzielnych, których niesamodzielność jest określana w skali Barthel 60 pkt i mniej. Celem głównym proj jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych dla 40 osób (30 K) niesamodzielnych z powiatów zgierskiego i brzezińskiego, w tym osób starszych i niepełnosprawnych, mającego służyć zaspokojeniu potrzeb tych osób wynikających z niesamodzielności oraz stworzenie kompleksowego programu wsparcia dla 40 opiekunów faktycznych, w tym 35 K (m.in. wypożyczania sprzętu, szkolenia, wsparcie psychologiczne) w okresie 01.07.2017- 30.06.2019. Usługi będą świadczone w oparciu o wysokie standardy przez specjalistyczną kadrę, przygotowaną do świadczenia tych usług, w zdecydowanej większości w miejscach zamieszkania. Usługi te będą służyć zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności, zaś opiekunowie faktyczni będą mogli kontynuować bądź podjąć zatrudnienie. Zadania: 1. Długotrwała opieka pielęgniarska 2. Długoterminowa opieka domowa wykraczająca poza gwarantowane świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 3. Wsparcie opiekunów faktycznych – wypożyczalnia sprzętów 4. Szkolenia dla opiekunów faktycznych 5. Opieka krótkoterminowa w placówce stacjonarnej w zastępstwie za opiekunów faktycznych. Rezultaty: 1. Liczba miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po zakończeniu proj: 9. 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. objętych usługami społecznymi / zdrowotnymi świadczonymi w programie: 40.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.