Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Przywracamy godność człowieka- wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Name of the beneficiary
"CENTRUM MEDYCZNE - SZPITAL ŚWIĘTEJ RODZINY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Project value
1 837 385,35 zł
Co-financing from the EU
1 561 777,55 zł
Voivodeship
łódzkie
County
brzeziński
łódzki wschodni
m. Łódź
pabianicki
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
action
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

W Polsce liczba zachorowań na udar mózgu jest porównywalna do statystyk państw Europy Zachodniej. Umieralność z powodu udarów mózgu i powstała po nim niepełnosprawność jest w Polsce znacznie większa. Prowadzone badania epidemiologiczne dowodzą, że w naszym kraju 30% chorych umiera z powodu udaru mózgu, w czasie pierwszego miesiąca. Z kolei 70% chorych, którzy przeżyli ostry okres udaru mózgu są to osoby niepełnosprawne. W grupie chorych, którzy przeżyli udar mózgu u 1/3 pozostaje duży deficyt funkcjonalny, głównie pod postacią porażenia(niedowładu) połowiczego, afazji, zaburzeń wyższych czynności nerwowych. Chorzy ci wymagają stałej opieki osób drugich. Projekt stanowi odpowiedź na te zdiagnozowane potrzeby.Zakres rzeczowy został określony w wyniku konsultacji ze specjalistami, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w opiece nad osobami niesamodzielnymi. Projekt skierowany jest do grupy 30 osób niesamodzielnych (17 K i 13 M) oraz ich 30 opiekunów. Celem projektu będzie poprawa dostępu do usług zdrowotnych.Projekt przewiduje zapewnienie kompleksowego wsparcia interd.zespołu opieki długoterminowej. Wsparcie dla osób niesamodzielnych ma mieć charakter indywidualny tzn. Wnioskodawca zapewni aby plan wsparcia dla poszczególnych osób został stworzony z uwzględnieniem diagnozy sytuacji zdrowotnej, rodzinnej, problemowej, potencjałów, predyspozycji i potrzeb. Osoba niesamodzielna lub jej opiekun prawny będą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji o kształcie, formie i zakresie wsparcia. Główne zadania w projekcie to: pielęgniarska opieka długoterminowa, usługi świadczone w lokalnej społeczności, wsparcie lekarzy specjalistów wobec niepełnosprawności związanej z przebytym udarem mózgu jak również towarzyszącą wielochorobowością, zapewnienia wsparcia osobom niesamodzielnym w formie telemedycyny oraz szkolenia dla ich opiekunów

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl