Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
image
tytuł projektu

Infrastruktura badawczo-rozwojowa w firmie Pszczelarz Kozacki - Pasieka Tadeusz Kozak

kategoria
nazwa beneficjenta
PSZCZELARZ KOZACKI - PASIEKA TADEUSZ KOZAK
wartość projektu
1 414 222,54 zł
dofinansowanie z UE
758 736,14 zł
Województwo
lubelskie
Powiat
biłgorajski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie
1.3. Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu zwiększenie konkurencyjności firmy wnioskodawcy na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez stworzenie nowoczesnego zaplecza badawczo-rozwojowego umożliwiającego realizację szczegółowej analizy składu produktów, na podstawie której planowane jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w firmie Pszczelarz Kozacki – Pasieka Tadeusz Kozak. Przedmiotem projektu jest zakup wysokosprawnego chromatografu cieczowego z detektorem refraktometrycznym i ultra szybkim spektometrem mas z analizatorem typu potrójny kwadrupol. Urządzenie jest nowoczesnym narzędziem dedykowanym do zdefiniowanych, celowanych analiz związków chemicznych występujących w trudnych matrycach takich jak żywność (owoce, warzywa, grzyby, miody, mleko, wody pitne), pasze, gleba i in. Aparatura umożliwia powtarzalne, selektywne oznaczanie wybranych grup związków, takich jak pestycydy, antybiotyki, leki, narkotyki, witaminy, mikotoksyny na śladowych, mikro-, nano-, czy nawet piko-śladowych poziomach stężeń. Cele szczegółowe projektu to: – dywersyfikacja prowadzonej działalności poprzez zwiększenie zakresu działalności badawczo-rozwojowej oraz zaoferowanie usług badawczych na rynku; – opracowanie i wdrożenie nowych produktów. Najważniejsze wskaźniki realizacji projektu to: – wskaźnik produktu: liczba zakupionych urządzeń – aparatura badawcza (1 szt.) – urządzenie: wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem refraktometrycznym i ultra szybkim spektometrem mas z analizatorem typu potrójny kwadrupol; – wskaźnik produktu: liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację (1 szt.) – jedynym wnioskodawcą i podmiotem realizującym projekt jest firma Pszczelarz Kozacki; – wskaźnik produktu: nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej; – wskaźnik rezultatu: liczba utworzonych miejsc pracy (1 szt.) – zostanie zatrudniony nowy pracownik laboratorium; – wskaźnik rezultatu: liczba przedsiębiorstw korzystających z infrastruktury badawczej.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.