Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Żłobek dla malucha - szansą na powrót do aktywności zawodowej rodzica

nazwa beneficjenta
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
wartość projektu
12 077 507,02 zł
dofinansowanie z UE
9 646 080,69 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
m.st. Warszawa
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
8.3. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Sprawowanie opieki nad małym dzieckiem wiąże się najczęściej dla ich opiek. z koniecznością rezygnacji z aktywn. zawod. Problem wyłączenia z rynku pracy na czas opieki nad dzieckiem dotyczy głównie kobiet, a przerwa w zatrudni., przyczynia się do dezaktualizacji umiejętności i nie sprzyja równości szans na rynku pracy. Kobiety (K) ciągle postrzegane są jako mniej atrakcyjny, potencjalny pracown. Zapewnienie możliwości skorzystania ze żłobka (Ż) przyczyni się do aktywiz.zawod. K i wyrównywania szans na rynku pracy. Celem projektu (P) jest ułatwienie powrotu do aktywn. zawod. 450 (445 K/5M) mieszk. obszaru ZIT WOF (w roz.KC) spraw. opiekę nad dzieckiem do l. 3, którzy poprzez poprawę dostępności do usług świadczących opiekę nad dziećmi będą mogli powrócić do zatrudn. po urlopach macierz. lub rodziciel. lub podjąć pracę w przyp. os. bezrob. lub biernych zawod., pozost. poza ryn. prac ze względu na ur. dziecka. P zapewnia osiągnięcie wskaźnika rezultatu bezpośred. na poziome 80% – w wyniku realizacji min. 280 os. (276K/4M) powróci na ryn. pr. i min.60 os. (59K/1M) bezrob. będzie poszukiwało bądź znajdzie pracę po opuszcz. P (kryt.dost3). W ramach P – utworzenie 450 miejsc w nowo wybudowanych Ż na terenie Białołęki, dost. ich do potrzeb dzieci, w tym do wymogów sanit.-higien., organiz. pomieszczeń zgodnie z koncepcją uniwersal. projekt., zakup i montaż wyposaż. przez okres pierwszych 4 m-cy realizacji P, a następnie zapewn. bież. funkcjonow. Ż przez okres 24 m-cy (kryt.dost.1). Lider dysp. 5 888 miej. w Ż publ. oraz dod. zleca organizację miejsc opieki 13stu niepublicznym placówkom – 316 miejsc (2016r.), w 2015 było to 5764 miejsc w Ż publ. oraz 259 miejsc w Ż niepubl. Na Białołęce funkcjonuje 1 Ż publiczny – 139 miejsc oraz 1 mini-Żłobek na 32 miejsca (dane za rok 2016). Dodatkowo L wykupuje 160 miejsc w niepublicznych Ż. W wyniku realizacji P dot. liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w m. st. Warszawie zwiększy się o 450 nowo utworzonych miejsc.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.