Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

AKADEMIA OTWARTEGO UMYSŁU

kategoria
nazwa beneficjenta
STIWEK FUNDACJA NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA, TOLERANCJI, INTEGRACJI, WOLNOŚCI, EDUKACJI, KULTURY
wartość projektu
880 624,50 zł
dofinansowanie z UE
704 499,60 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
grodziski (mazowieckie)
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu jest wysoki poziom kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy 350 uczniów (U) (157K i 193M) Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna osiągnięty przez realizację zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań, projektów edukacyjnych i warsztatów rozwijających postawy. Grupę docelową (GD), zakres i formy realizacji projektu opracowano na podst.diagnoz w 2 szk.(12.2016) zatwierdzonych przez organ prowadzący i analizy zainteresowania projektem nauczycieli, uczniów i rodziców. U z problem w opanowaniu podstawy programowej w zakr.kompetencji kluczowych rozwiną je przez dodatkowe zajęcia wyrównawcze. U osiągający zadawalające, ale niższe niż ich potencjał wyniki, z niską motywacją do nauki i U z dobrymi wyniki, zainteresowani rozwojem kompetencji będą uczestniczyć w kołach zainteresowań. W projekcie będą rozwijane postawy przedsiębiorczości 320 U przez co zostanie złagodzony problem wskazany w Strategii ZIT WOF tj,niskie kompetencje U w tym zakresie. Dzięki proj.wzrośnie liczba inicjatyw dot.rozwoju także postawy kreatywności i innowacyjności w Podkowie L. 320 U rozwinie je uczestnicząc w projektach edukacyjnych (złagodzenie problemu dodatk.Strategii). W GD będzie też 100% U z 2 szkół ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki proj.320 U nauczy się unikać zagrożeń związanych z aktywnością w Internecie. Szkoły zostaną doposażone w sprzęt TIK, powstanie międzyszkolna pracownia informatyczna i biologiczna. W ciągu 2 lat projektu U podniosą kompetencje kluczowe z matematyki, przedm.przyrodniczych i kompetencje cyfrowe o 40% w stosunku do zdefiniowanego poziomu wyjściowego, rozwiną umiejętność unikania zagrożeń w sieci o 60%, wzmocnią postawy przedsiębiorczości o 60%, a kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej o 50%. Szkoły pozyskają wsparcie przedstawicieli biznesu i nauki w rozwijaniu postaw przedsiębiorczych młodzieży-powstanie Komitet ds.Rozwoju Przedsiębiorczości.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.