Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Bliżej rynku pracy- Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF

nazwa beneficjenta
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA/BIURO EDUKACJI
wartość projektu
2 381 103,75 zł
dofinansowanie z UE
1 904 883,00 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
grodziski (mazowieckie)
m.st. Warszawa
otwocki
pruszkowski
warszawski zachodni
wołomiński
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
10.3. Doskonalenie zawodowe
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Proj.real.w okresie IX2017-VIII 2019 [k.dost.1] na obszarze ZIT WOF (10 gmin:Warszawa,Grodzisk Maz.,Łomianki,Marki,Milanówek,Otwock, Nadarzyn,Pruszków,Ząbki,Zielonka) [k.form.ZIT1]. Wsparcie w ramach proj. jest skierowane do 71 szkół z oddz.gim. (z wył.szkół dla dorosłych) z obszaru ZIT WOF,w tym do doradców eduk.-zaw. oraz nauczycieli wyznaczonych do real.zadań z zakresu doradztwa eduk.-zaw. [DEZ] w w/w szkołach [k.dost.4] – łącznie 78os.(74K,4M) oraz 4445 uczniów (2080K, 1920M) ww.szkół. Celem głównym proj. jest podniesienie wśród min. 90% uczniów szkół z terenu ZIT WOF biorących udział w proj. kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy,a poprzez to zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia dzięki realizacji działań w obszarze rozwoju i poprawy jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego prowadzonego w 71 szkołach objętych wsparciem w projekcie do 30VIII2019r. Proj.zawiera działania mające na celu systemowe wzmocnienie DEZ w szkołach oraz przygotowanie ich do świadczenia tego typu usług [k.dost.6]- wsparcie proj.obejmuje rozwiązania: a) uzyskanie kwalifikacji doradców eduk.-zaw. przez osoby realizujące zadania z zakresu DEZ w szkołach,które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu i podnoszenie kwalifikacji doradców eduk.zaw.,realizujących zadania z zakresu DEZ w SzOW- ZADANIE 1 b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) – ZADANIE 2 i 3. Ponadto podjęte zostaną działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy z szkołami objętymi wsparciem w proj. [SzOW] w zakresie DEZ,w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zaw.-ZADANIE 4. Ww.działania przyczynią się do poprawy funkcjonowania DEZ w SzOW poprzez tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (PIK1/PIK2) oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zaw. i osób realizujących w SzOW DEZ oraz zainicjowanie i rozwijanie współpracy szkół z otoczeniem społ.-gosp.[OSG].

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.