Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
prev slide next slide
imageimageimageimage
tytuł projektu

Świętokrzyska Sieć Świetlic Podwórkowych

nazwa beneficjenta
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KIELECKA
wartość projektu
4 016 728,15 zł
dofinansowanie z UE
3 173 176,52 zł
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
buski
jędrzejowski
kielecki
konecki
m. Kielce
opatowski
ostrowiecki
skarżyski
starachowicki
włoszczowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
działanie
9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Projekt, realizowany od maja 2016 r. do września 2018 r., skierowany był do 590 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz do młodzieży, z rodzin przeżywających różnego rodzaju poważne trudności wychowawcze i życiowe. W ramach przedsięwzięcia dodatkowym wsparciem objętych było także 60 rodziców. Projekt zakładał utworzenie sieci 49 świetlic podwórkowych na terenie następujących świętokrzyskich powiatów: buskiego, koneckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, skarżyskiego, starachowickiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego oraz w stolicy województwa – w Kielcach. Głównym celem funkcjonowania świetlic, które powstały w ramach projektu, było stworzenie przyjaznych, bezpiecznych warunków umożliwiających poprawny rozwój osobowości dzieci i młodzieży, stymulując jednocześnie rozwijanie dobrych relacji i więzi uczuciowych w rodzinach objętych wsparciem. Zajęcia w świetlicach prowadzono w niewielkich, 10 – 15 – osobowych grupach, co sprzyjało nieformalnej atmosferze i ułatwiało stosowanie aktywnych form wychowawczych, wspierających rozwój przedsiębiorczości, ekspresji artystycznej i umiejętności społecznych. To istotny czynnik niwelujący negatywne skutki patologii środowiskowych i trudności rodzinnych. Funkcjonowanie świetlic mieściło się na poziomie profilaktyki pierwszorzędowej w klasyfikacji WHO, realizowało strategie działań alternatywnych (por.: www.parpa.pl), a także w pełni wpisywało się w Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.