Skip to main content Contact
UE logo
The title of the project

Zyskaj szansę na zatrudnienie

Name of the beneficiary
SEMIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Project value
1 182 339,94 zł
Co-financing from the EU
1 004 988,95 zł
Voivodeship
świętokrzyskie
County
kielecki
opatowski
skarżyski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
action
9.1. Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe)
fund
Europejski Fundusz Społeczny
perspective
2014 - 2020

CEL GŁÓWNY: Podniesiona aktywność społeczna i zawodowa wśród 72os. (44K),w tym ON,zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,które uczą się,pracują,zamieszkują w roz.KC na obszarze OSI w WŚ (obszary wiejskie) (zgodnie z opisem GD) poprzez objęcie kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem w okresie od 01.10.2018r do 30.09.2019r. GRUPA DOCELOWA: 72UP (44K),w tym ON, os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w min. 70% (31K;20M)stanowią os. należące do III profilu pomocy, których aktywizacja zawodowa odbywa się we współpracy z właściwym PUP/MUP poprzez realizację IPD. ON stanowią, co najmniej 5%UP. Maksymalnie 10% osób to os. z wykształceniem wyższym. Projekt jest skierowany wyłącznie do os. z obszarów wiejskich położonych na terenie Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI)-obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują w roz. przepisów KC na obszarze wiejskim OSI (na terenach gmin wymienionych w pkt. 1.9 wniosku o dofinans.) ZADANIA: 1. Diagnoza potrzeb i potencjału UP (6h) 2. Warsztaty motywacyjne (Kuźnia optymizmu, Orle gniazdo) (20h) 3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (12h) 4. Szkolenia zawodowe (śr.80h) 5. Szkolenia komputerowe (śr.60h) 6. Staż zawodowy (3m-ce) 7. Pośrednictwo pracy (8h) WSKAŹNIKI: 1.Liczba os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 72os. 2.Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w progr.-4os. 3.Liczba os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu progr.-25os. 4.Liczba os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu progr.-1os. 5.Liczba os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu progr.(łącznie z pracującymi na własny rachunek)-22os.

Your project description

To add a photo, description, specify a location or attach other materials about the project, you should fill out the form below. After clicking the “send” button, a message will be sent to you e-mail asking for confirmation. You must accept to submit the form. The EU Dot Map Guidelines and consent to the processing of personal data. materials will be sent to the editor of the site, who will publish it on the website after verification test.

Add photos project photos
Add a movie or presentation project films
Description of the project
Opis projektu

I declare that I have read the Regulations of the Online Website of the EU Mapa Dotacji and accept its provisions.

I agree to the processing of my personal data, entered in the contact form, in order to reply to the message. According to art. 13 para. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (Journal of Laws EU L 119, 04/05/2016, page 1) (RODO), I inform that:
1.administrator of personal data processed in the Ministry of Development Funds and Regional Policy, based at: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, is the Minister of Development Funds and Regional Policy;
2. personal data will be processed in order to reply to a message, based on the provisions of art. 6 par. 1 lit. a) RODO;
3. personal data may be made available to other authorities entitled under the relevant provisions to obtain data;
4. in connection with the processing of personal data have the right to: – request access to their personal data, rectify or limit processing, – raise objections to the processing of personal data, – withdraw consent to processing at any time, – submit a complaint to the supervisory body – the President of the Office Personal Data Protection;
5. personal data is not subject to automated processing in order to make decisions, including profiling;
6. contact details to the Data Protection Officer in the Ministry of Development Funds and Regional Policy: Data Protection Supervisor, Ministry of Development Funds and Regional Policy, address: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warsaw, e-mail address: IOD@miir.gov.pl