Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

,,Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZlT - kolejny etap"

nazwa beneficjenta
GMINA NADARZYN
wartość projektu
20 177 998,61 zł
dofinansowanie z UE
6 903 465,45 zł
Województwo
mazowieckie
Powiat
pruszkowski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
działanie
4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

Projekt pn. „Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap” realizowany będzie na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Gmina Nadarzyn jest sygnatariuszem Porozumienia WOF o współpracy w zakresie realizacji ZIT w perspektywie finansowej UE 2014-20 z dn. 21 lutego 2014r.. Gmina Nadarzyn jest obszarem powiązanym funkcjonalnie z Warszawą. Wchodzi w skład Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zatwierdzonego uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1466/391/14 z dnia 28 października 2014 r. Realizacja przedmiotowego projektu wynika ze Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF, która wskazuje zadania jednostek samorządu terytorialnego, objętych jej zasięgiem, w odpowiedzi na wyzwania i problemy, które niesie za sobą przynależność do aglomeracji warszawskiej. Przedmiotowy projekt jest zgodny z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nadarzyn (dalej PGN), przyjętym Uchwałą Nr XVIII.220.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., przez Radę Gminy Nadarzyn. PGN został zweryfikowany pozytywnie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Niniejszy projekt wpisuje się w cele strategiczne wskazane w PGN oraz w cel szczegółowy: „Budowa ścieżek rowerowych”. Budowa ścieżek rowerowych została przewidziana w PGN jako jedno z zadań prowadzących do redukcji emisji CO2 i zużycia energii na terenie Gminy, której poziom jest jednak trudny do oszacowania. Planowane drogi rowerowe mają charakter korytarzy transportowych. Realizacja projektu dzięki zbudowaniu ścieżek rowerowych przyczyni się do: – zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska powodowanych przez indywidualny transport samochodowy; – zmniejszenia hałasu akustycznego powodowanego przez indywidualny transport samochodowy; – zwiększenia poziomu bezpieczeństwa wśród rowerzystów poruszających się obecnie w pasach dróg. Projekt jest w pełni zgodny z założeniami konkursu.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.