Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

SZLAKIEM ARCHITEKTURY WŁÓKIENNICZEJ – REWITALIZACJA MIASTA ZGIERZA W CELU ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO ORAZ REWITALIZACJI ZDEGRADOWANYCH TERENÓW NA OBSZARZE ŁOM

kategoria
nazwa beneficjenta
GMINA MIASTO ZGIERZ
wartość projektu
46 082 354,33 zł
dofinansowanie z UE
25 849 232,55 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
6.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego
fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
perspektywa
2014 - 2020

W WYNIKU WDROŻENIA PROJEKTU – PODJĘCIA KOMPLEKSOWYCH DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA ODBUDOWIE TKANKI MIEJSKIEJ (ZABUDOWA, DZIAŁANIA W OBSZARZE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBSZARACH O TAKIM CHARAKTERZE – W TYM TERENACH ZIELONYCH) W KILKU POWIĄZANYCH ZE SOBĄ FUNKCJONALNIE PRZESTRZENIACH MIASTA – MOŻLIWE BĘDZIE OŻYWIENIE GOSPODARCZE W OBSZARZE WSPARCIA, ROZWÓJ NOWYCH FUNKCJI CO MIEĆ BĘDZIE BEZPOŚREDNI WPŁYW NA PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA W ZGIERZU. PROJEKTODAWCA – GMINA MIASTO ZGIERZ – POPRZEZ INTEGRACJĘ SWOICH USTAWOWYCH ZADAŃ W RAMACH NINIEJSZEGO KOMPLEMENTARNEGO PROJEKTU ZAPEWNIA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIASTA I W PEŁNI ŚWIADOME ZATRZYMANIE PROCESU DEGRADACJI JEGO OBSZARÓW. EFEKTEM PROJEKTU BĘDZIE SZEROKO ROZUMIANE WZMOCNIENIE MIASTA W SFERACH: PRZESTRZENNEJ, SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ. OSIĄGNIĘCIE GŁÓWNEGO CELU PROJEKTU, JAKIM JEST PRZYWRÓCENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH NA TERENACH ZDEGRADOWANYCH NA OBSZARZE MIASTA ZGIERZA MOŻLIWE BĘDZIE ZARÓWNO Z UWAGI NA SZEROKI ZAKRES PRZEDMIOTOWY JAK I ZASIĘG PRZESTRZENNY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ. PLANOWANE PRACE OBEJMĄ ZNACZNY OBSZAR MIASTA – OD STREFY CENTRALNEJ BO STANOWIĄCE JEGO „ZIELONE PŁUCA” OBSZARY REKREACYJNE – W TYM POŁOŻONE PERYFERYJNIE. TAK ZAPLANOWANE DZIAŁANIA POZWOLĄ NA WIELOTOROWE WZMOCNIENIE ORGANIZMU MIEJSKIEGO, CO W ZNACZNEJ MIERZE GWARANTUJE SKUTECZNOŚĆ PROJEKTU. GŁÓWNYM BENEFICJENTEM PROJEKTU SĄ MIESZKAŃCY OBSZARU REWITALIZACJI, JAK I POZOSTAŁEJ CZĘŚCI MIASTA. POŚREDNIMI GRUPAMI KORZYSTAJĄCYMI Z REZULTATÓW PROJEKTU BĘDĄ RÓWNIEŻ M.IN. PRZEDSIĘBIORCY, OSOBY ODWIEDZAJĄCE ZGIERZ, A TAKŻE SAMA GMINA MIASTO ZGIERZ I ŁOM Z PUNKTU WIDZENIA ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO. PROJEKT WDRAŻANY BĘDZIE W RAMACH ZADAŃ: – PRACE PRZYGOTOWAWCZE, – ROBOTY BUDOWLANE, – ZARZĄDZANIE PROJEKTEM I JEGO OBSŁUGA.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.