Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Od pomysłu do biznesu

kategoria
nazwa beneficjenta
CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
wartość projektu
3 809 506,10 zł
dofinansowanie z UE
3 238 080,19 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
łódzki wschodni
m. Łódź
pabianicki
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
8.3. Wsparcie przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Cel: Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia- w okresie 01.2019-02.2021 – 74os bezrobotnych (41K, 33M), w wieku 30 lat i więcej, zamieszk. na obszarze Łódzkiego Obsz. Metropolitarnego (w tym min. 12 os. na obszarach rewitalizowanych lub przeniesionych w zwiazku z realiz. procesów rewitalizacyjnych), należących do gr. w szczególnie trudnej syt. na rynku pracy (60os) oraz bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49l. (max. 14os): poprzez poprzez nabycie umiejętności zakładania i prowadzenia działalności gosp. oraz utworzenie 58 nowych i trwałych przedsiębiorstw. Grupę docelową stanowią: 74os (41K,33M) w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy (bezrobotnych), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospod. na obszarze ŁOM: 1. znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: – os. w wieku 50 lat i więcej (min. 10os) – os. długotrwale bezrobotne (min. 10os) – kobiety (nienależące do pozost. gr- min. 14K) – os. o niskich kwalifikacjach (min.26os) 2. będących bezrobotnymi mężczyznami w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grup (max. 14os) Ponadto: min. 15% uczestników stanowią os. zamieszkujące obszar rewitaliz. (gminę będącą członkiem Stowarz. ŁOM posiadaj.pozytywnie zweryfik. przez IZ RPO WŁ program rewitaliz.) lub przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji (min. 12os). UP są os fizyczne zamieszkałe w rozum. KC, na obszarze ŁOM, tj.: Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski. Gł. rezultaty: Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 58 Gł. zadania: ? Szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) przygotowujące do rozpoczęcia działalności gosp. ? Przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gosp. ? Wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe).

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.