Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Przepis na Biznes - rozwój przedsiębiorczości w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym

kategoria
nazwa beneficjenta
"HRP GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
4 822 943,23 zł
dofinansowanie z UE
4 099 501,75 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
łódzki wschodni
m. Łódź
pabianicki
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
8.3. Wsparcie przedsiębiorczości
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

Celem projektu „Przepis na Biznes – rozwój przedsiębiorczości w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym” jest zwiększenie, do XII”20, liczby trwałych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (ŁOM) o 84 firmy, w tym 42 na obszarach rewitalizowanych, utworzone przez osoby zamieszkałe na terenie ŁOM, objęte wsparciem w ramach projektu. Projekt skierowany jest do pozostających bez zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego), należących do jednej z poniższych grup: – osoby w wieku 50 lat i więcej – kobiety – osoby z niepełnosprawnościami – osoby o niskich kwalifikacjach – osoby długotrwale bezrobotne – bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (max 20 osób). Planuje się 3 edycje, zaś w każdej edycji dwie 18-osobowe grupy. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie I-II’19, V-VI’19, IX-X’19. W ramach każdej edycji 36 uczestników zostanie objęte szkoleniami z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (48 godz./osoba), a także zindywidualizowanym szkoleniem zawodowym, zgodnym z kierunkiem działalności oraz deficytami kompetencyjnymi kandydata. Następnie, przy wsparciu doradców (4 godz./osobę) opracują oni biznesplany. 14 uczestników z każdej grupy z najlepszymi biznesplanami otrzyma jednorazową dotację na uruchomienie działalności oraz wsparcie pomostowe przez okres 6 m-cy w formie finansowej i doradczej (6 godz./osobę). Po 6 m-cach 8 uczestników z każdej grupy otrzyma wsparcie pomostowe finansowe przedłużone na kolejne 6 m-cy. Wśród rezultatów projektu wymienić można nabycie przez 108 uczestników kompetencji z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz kompetencji zawodowych, uruchomienie 84 działalności gospodarczych, w tym 42 na terenach rewitalizowanych ŁOM.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.