Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Praca w Twoich rękach!

nazwa beneficjenta
CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
wartość projektu
1 470 204,36 zł
dofinansowanie z UE
1 249 673,71 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
łódzki wschodni
m. Łódź
pabianicki
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

CEL: Reintegracja społ. i zawodowa 90os. (54K;36K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społ., korzystających ze świadczeń pomocy społ. lub kwalifik. się do objęcia wsparciem pomocy społ. z powiatów ŁOM (M.Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski) poprzez realiz. w okresie 01.01.2019-30.06.2020 indywidualnej ścieżki obejmującej: wsparcie psychologa i doradcy zawod., warsztaty reintegracji społ.-zawod., szkolenia, staże i pośrednictwo pracy. GRUPA DOCELOWA: 90 os. (54K;36M) fizycznych zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ., w tym os. bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności: korzystające ze świadczeń pomocy społ. zg. z ustawą z 12.03.2004 o pomocy społ. lub kwalifik. się do objęcia wsparciem pomocy społ. tj. spełniających min.1 z przesłanek określ. w art.7 ww.ustawy, w tym: os. z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawod. i społ. oraz zatrudnianiu ON, a także os. z zaburzeniami psychicznymi, w roz. ustawy z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psych., korzystające z PO PŻ. ZADANIA (poprzedzone opracowaniem indywidualnej ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika): 1. Wsparcie indywidualne (doradca zawodowy, psycholog) 2. Warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej 3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji kluczowych 4. Szkolenia zawodowe 5. Staże zawodowe 6. Pośrednictwo pracy REZULTATY PROJ.: Min. 34% uczestników nabędzie kompetencje społeczne po opuszczeniu programu, Min. 70% uczestników uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu, Min. 56% uczestników będzie (aktywnie) poszukiwać pracy po opuszczeniu programu, Min. 25% uczestników podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu.

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.