Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Uwolnij się od wykluczenia

nazwa beneficjenta
FUNDACJA UWOLNIENIE
wartość projektu
2 422 910,16 zł
dofinansowanie z UE
2 059 473,64 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
łódzki wschodni
m. Łódź
pabianicki
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Reintegracja społeczna i zawodowa 160 osób (w tym min. 96 kobiet) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkałych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego, poprzez realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w ramach 40 nowo utworzonych miejsc w CIS MEA, obejmuje wsparcie psychologiczne, doradztwo prawne, warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej, spotkanie motywacyjne z osobą, która przeszła aktywizację społeczną i terapię uzależnień, terapię / profilaktykę uzależnień, psychoterapię, szkolenia ICT i zawodowe, praktyki i pośrednictwa pracy w okresie 1.2019-12.2022. GRUPA DOCELOWA: 160 osób (w tym min. 96 kobiet) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym uczestnicy Centrum Integracji Społecznej, którzy w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkałych na terenie Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego (miasto Łódź, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, brzezińskiego, zgierskiego). Działania reintegracji dla 160 osób w ramach niniejszego projektu udzielane będą w sposób kompleksowy i zindywidualizowany i przyczynią się do przywrócenia zdolności do zatrudnienia uczestników. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki, m.in.: – efektywności społecznej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na poziomie 34%, – efektywności zatrudnieniowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na poziomie 25%. Projekt realizowany w formule partnerskiej przez Fundację Uwolnienie (lider projektu) i HNpartners (partner w projekcie).

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.