Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Wsparcie w Twoim domu

nazwa beneficjenta
AKADEMIA ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
wartość projektu
1 014 337,60 zł
dofinansowanie z UE
862 186,96 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
łódzki wschodni
m. Łódź
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

CCel:Wzrost dostępności do kompleksowych usług medyczno-opiekuńczych dla 32(22K/10M)os.niesamodzielnych oraz podniesienie wśród 32(22K/10M)opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych umiejętności pielęgnacji i wspierania osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie ŁOM-m.Łódź, powiatu zgierskiego i pow. łód. wsch. w okresie 1.12.2018-31.8.2020r. GD:os.fiz.zamieszkałe w roz.przepisów KC, na obszarze ŁOM, tj.: Miasto Łódź, pow. zgierski, pow. łód. wsch. w tym bezpośrednio korzystające z interwencji EFS, w tym: -osoby niesamodzielne-32osób(22K/10M)pełnoletnich, powyżej 18 roku życia,os.,kt.ze wzgl.na stan zdrowia/niepełnospr.wymaga opieki lub wsparcia w zw.z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podst.czynności dnia codziennego -otoczenie osób niesamodzielnych-32opiekunów faktycznych(22K/10M)członków rodziny os.niesamodzielnej. Typ projektu:rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym os.starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności(usł.zdrowotne). Zad.: Działania z zakresu deinstytucjonalizacji opieki med.nad os.niesamodzielnymi-wsparcie pielęgniarki i opiekuna med.dla 32UP Działania z zakresu deinstytucjonalizacji opieki med.nad os.niesamodzielnymi-wsparcie fizjoterapeuty dla 10UP Wsparcie szkoleniowe dla otoczenia os.niesamodzielnych-32 opiekunów faktycznych Rezultaty: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usł.zdrowotnych istniejących po zakończeniu projektu – 18 Proj.zakłada świadczenie następujących usł.: 1.usł.pielęgnacyjne /opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej realizowane zgodnie z rozp.MZ z dnia 22.11.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej 2.usł.pielęgniarki wykraczające poza gwarantowane świadczenia określone w rozp.MZ z dnia 24.09.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdro

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.