Przejdź do treści Kontakt Regulamin
UE logo
tytuł projektu

Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko- wsparcie w formie zdeinstytucjonalizowanej dla grupy osób niesamodzielnych z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

nazwa beneficjenta
"CENTRUM MEDYCZNE - SZPITAL ŚWIĘTEJ RODZINY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wartość projektu
1 962 284,88 zł
dofinansowanie z UE
1 667 942,15 zł
Województwo
łódzkie
Powiat
brzeziński
łódzki wschodni
m. Łódź
pabianicki
zgierski
program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
działanie
9.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
fundusz
Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa
2014 - 2020

W Polsce liczba zachorowań na udar mózgu jest porównywalna do statystyk państw Europy Zachodniej.Umieralność z powodu udarów mózgu i powstała po nim niepełnosprawność jest w Polsce znacznie większa.Prowadzone badania epid.dowodzą,że w naszym kraju 30% chorych umiera z powodu udaru mózgu,w czasie pierwszego miesiąca.Z kolei 70% chorych,którzy przeżyli ostry okres udaru mózgu są to osoby niepełnosprawne.W grupie chorych,którzy przeżyli udar mózgu u 1/3 pozostaje duży deficyt funkcjonalny,głównie pod postacią porażenia(niedowładu)połowiczego, afazji,zaburzeń wyższych czynności nerwowych.Chorzy ci wymagają stałej opieki osób drugich.Kolejnym ogromnym problemem w na obszarze ŁOM jest wysoka skala zachorowalności na choroby psychiczne-w tym z uwagi na proces starzenia się społ.demencję.P. stanowi odpowiedź na te potrzeby.Zakres rzeczowy został określony w wyniku konsultacji ze specj.,którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w opiece nad osobami niesamodz.P. skierowany jest do gr.36 osób niesamodz.(19 K i 17 M)oraz ich 36 opiekunów.Celem p.będzie poprawa dostępu do usług zdrow. P. przewiduje zapewnienie dla os. po udarach kompleksowego wsparcia interd.zespołu opieki długoter.oraz stworzenie zespołu środ.op.psychiat.Wsparcie dla osób nies.ma mieć charakter indywidualny tzn.W. zapewni aby plan wsparcia dla poszczególnych os. został stworzony z uwzględnieniem diagnozy syt.zdrow.,rodzinnej,problemowej,potencjałów,predyspozycji i potrzeb.Os.niesamodzielna lub jej opiekun prawny będą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji o kształcie,formie i zakresie wsparcia.Główne zadania w projekcie to:pielęgniarska opieka długot.,usługi świadczone w lokalnej społeczności,wsparcie lekarzy spec. wobec niepełnosprawności związanej z przebytym udarem mózgu jak również towarzyszącą wielochorobowością,zapewnienia wsparcia os. niesamodz. w formie telemedycyny oraz szkolenia dla ich opiekunów.Rezult.projektu będzie 35 wspartych miejsc świadczenia usług zdrowotnych istn.po zako.pro

Twój opis projektu

Aby dodać zdjęcie, opis lub załączyć inne materiały dotyczące projektu, powinieneś wypełnić poniższy formularz. Po kliknięciu przycisku „wyślij” zostanie przesłana do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie. Do przesłania formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu Mapy Dotacji UE oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Materiały zostaną przesłane do redaktora serwisu, który po sprawdzeniu opublikuje je na stronie.

Dodaj zdjęcia project photos
Dodaj film lub prezentację project films
Opis projektu
Description of the project

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Serwisu internetowego Mapa Dotacji UE i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wpisanych w formularzu kontaktowym, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (RODO), informuję, że:

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą pod adresem: ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3. dane osobowe mogą być udostępniane innym organom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów do uzyskania danych;

4. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: – żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, – cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, – wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

5. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w celu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu;

6. dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa, adres e-mail: IOD@miir.gov.pl.